Podstrona: Opracowane programy / Wizytówka pracownika PRz

Opracowane programy

Prof. dr hab. inż. Janusz R. RAK pracuje w Politechnice Rzeszowskiej od 1977 roku. Od roku 1995 jest Kierownikiem Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, a w latach 1993-2005 pełnił funkcję prodziekana do spraw nauki na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Członek Senatu PRz. w latach 1996-2016. Udziela się społecznie na rzecz województwa Podkarpackiego. Przez 10 lat był członkiem Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody, a od 2002 roku pełni funkcję przewodniczącego Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowiska. Pełnił funkcje kierownicze w Polskim Klubie Ekologicznym i Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Profesor zwyczajny Janusz R. Rak jest autorem i współautorem 17 monografii naukowych, 4 skryptów, 557 publikacji naukowych i 2 patentów. W zakresie kształcenia kadr naukowych wypromował 6 doktorów nauk technicznych, recenzował 22 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora, 20 postępowań o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego i 23 rozpraw doktorskich. Główne zainteresowania naukowe to niezawodność, bezpieczeństwo oraz analizy i oceny ryzyka w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia, a także balneologia i inżynieria uzdrowiskowa. Za działalność naukową dwukrotnie wyróżniony nagrodą ministra, siedemnastokrotnie nagrodą J.M. Rektora PRz. (osiem nagród pierwszego stopnia). Współpraca międzynarodowa w największym zakresie dotyczy Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Technicznego w Koszycach.

Profesor Janusz R. Rak aktywnie udziela się w ogólnopolskich organizacjach naukowych. Od 1993 roku jest członkiem Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, od 1996 roku Komisji Gospodarki Wodnej PAN oddział w Krakowie, przez jedną kadencję był członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (2003-2006).

Profesor jest członkiem rad naukowych i programowych czasopism: Instal, Technologia Wody, Wodociągi i Kanalizacja, Czasopisma Budownictwo i Inżynieria Środowiska Politechniki Białostockiej, Czasopisma Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej oraz siedmiu komitetów naukowych cyklicznych krajowych konferencji naukowo-technicznych.

CV Profesora Janusza R. Raka

Ukończył Szkołę Podstawową nr 3 i 70 Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Rzeszowie. Studia wyższe ukończył w 1976 roku na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej w Politechnice Krakowskiej o specjalności zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów. W 1975 roku za wyniki w nauce i działalność w Kole Naukowym Inżynierii Sanitarnej uhonorowany został Srebrną Odznaką im. M Kopernika „Primus Inter Pares”. 26 czerwca 1986 roku obronił pracę doktorską nt. „Metody oceny niezawodności konwencjonalnych osadników wstępnych w miejskich oczyszczalniach ścieków”, której promotorem był prof. A. Wieczysty. Rozprawę habilitacyjną nt. „Niezawodność systemu uzdatniania wód powierzchniowych”, która ukazała się w 1993 roku obronił 18 maja 1994 roku w Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska, a uchwałą Rady Wydziału nadano stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, w specjalności zaopatrzenie w wodę. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 8 czerwca 2006 roku nadał dr hab. inż. Januszowi R. Rakowi tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Opublikowany dorobek naukowy prof. J. R. Raka liczy ogółem 517 prac, w tym 97 indywidualnych i 420 współautorskich, 14 monografii oraz 3 skryptów. Jest współautorem 1 projektu racjonalizatorskiego, 5 grantów KBN, 17 opracowań na zlecenie i 46 prac o charakterze wdrożeń inżynierskich.

W grudniu 1977 roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Oczyszczania i Ochrony Wód Politechniki Rzeszowskiej, a od 1 stycznia 1995 roku został kierownikiem Zakładu Urządzeń Sanitarnych.

Za działalność naukowo-badawczą został piętnastokrotnie wyróżniony nagrodami J.M. Rektora Politechniki Rzeszowskiej (11 Nagród I stopnia) i dwukrotnie nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wielokrotnie wybierano go na członka Zarządu Oddziału PZITS w Rzeszowie. Za dotychczasową działalność otrzymał Srebrną i Złotą Odznakę Honorową PZITS (1983 i 2003 r.). Za pracę na rzecz rozwoju Politechniki Rzeszowskiej otrzymał w 2002 roku Medal Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej. Za całokształt działalności naukowo0dydaktycznej i organizacyjnej odznaczony w 2000 roku Złotym Krzyżem Zasługi. Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Jest promotorem 180 prac dyplomowych magisterskich i 42 inżynierskich. Za aktywny udział w działalności Klubu Uczelnianego AZS, otrzymał Srebrną i Złotą Odznakę AZS-u.

Jest miłośnikiem podróży, sportu, historii starożytnej, życiorysów wybitnych ludzi i filatelistą.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję