Podstrona: Uczestnictwo w organizacjach i projektach / Wizytówka pracownika PRz

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

red. Janusz Rak

Członkostwo w organizacjach naukowo – technicznych

 1. Komitet Inżynierii Środowiska PAN, od 2003 r.
 2. Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN od 1993 r.
 3. Komisja Gospodarki Wodnej PAN O/Kraków od 1996 r.
 4. Członek Polskiego Klubu Ekologicznego od 1987 r.
 5. Członek Panelu Ekspertów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, od 2004 r.
 6. Członek PZITS, od 1975 r.
 Członek Rady Naukowej miesięczników
 1. „Instal”
 2. „Wodociągi i kanalizacja”
 3.  „Budownictwo i Inżynieria Środowiska” Politechniki Białostockiej
 4. „Technologia Wody”
 5. Redaktor Naukowy serii inżynieria środowiska „Czasopismo Inżynierii Lądowej Środowiska i Architektury” Politechniki Rzeszowskiej.
 6. Recenzent czasopisma „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”
 
Członek Komitetów Naukowych cyklicznych konferencji
 1.  „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”
 2.  „Rzeszów - Lwów – Koszyce”
 3.  „Ochrona jakości zasobów wód”
 4.  „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”
 5.  „Gospodarka wodno-ściekowa w regionach rolniczo-przemysłowych”
 6.  „AQUA” Bielsko Biała
 7.  Przewodniczący Komitetu Naukowego cyklicznych konferencji ekologicznych w Brzozowie

Uprawnienia

 1. Od 1989 r. wykładowca PZIiTS (zaświadczenie nr 310) w specjalności: uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.
 2. Biegły z listy Wojewody Podkarpackiego w zakresie sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko. Świadectwo nr 17 z 1999 r.
 3. Członek Panelu Ekspertów z ramienia Marszałka Województwa Podkarpackiego ds. oceny merytorycznej projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – od 2004 r.

Pełnione funkcje administracyjne

 1. Prodziekan ds. Nauki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej od 1999 r. do 2005 r.
 2. Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków WBiIŚ P.Rz. od 1.1.1995 r.
 3. Przewodniczący Koła Zakładowego PZIiTS P.Rz. 1983-1993.
 4. Członek ZO PZIiTS i członek Prezydium 1988-1993.
 5. Z-ca ZO PZIiTS Rz-w. 1993 – 1997,
 6. Członek ZO Podkarpackiego PZIiTS od 2003.
 7. Wiceprezes Sekcji Głównej Wodociągów PZITS, od 1997 r.
 8. Prodziekan ds. inżynierii środowiska WBiIŚ 1.03.1997 – 31.07.1997,
 9. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska WBiIŚ 1985-1997,
 10. Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Południowo-Wschodni 1996-1999 r.
 11. Rzecznik Dyscyplinarny dla nauczycieli akademickich PRz. od 1999 r.
 12. Członek Rady Naukowej przy Ministrze Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 1988-1989 r.
 13. od 1996 Członek Senatu PRz.
 14. 1999-2001 Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień biegłych dla sporządzania ocen oddziaływania na środowisko w postępowaniu wodno-prawnym i ochrony przyrody.
 15. od 1998 Członek Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody.
 16. od 2002 Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko.

Nagrody i wyróżnienia

 1. I stopnia J.M. Rektora P.Rz. za uzyskanie stopnia naukowego dr hab. nauk technicznych 1994 r. – nagroda indywidualna
 2. II stopnia J.M. Rektora P.Rz. za cykl publikacji dotyczących poprawy efektywności pracy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. 1998 r. – nagroda indywidualna
 3. II stopnia J.M. Rektora P.Rz. za cykl publikacji. 1989 r. – nagroda indywidualna
 4. II stopnia J.M. Rektora P.Rz. za prace naukowe z zakresu ochrony wód. 1997 r.– nagroda zespołowa.
 5. III stopnia J.M. Rektora P.Rz. za pracę doktorską, 1987 r. – nagroda indywidualna.
 6. III stopnia J.M. Rektora P.Rz. za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 1986 r. – nagroda indywidualna.
 7. Nagroda zespołowa MENiS – współautor zbioru monografii „Metody oceny i podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę”, pod redakcją A. Wieczystego, 2002 r.
 8. II stopnia J.M. Rektora P.Rz. za cykl publikacji, 2003 r. – nagroda zespołowa.
 9. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – autor monografii „Podstawy bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę” i współautor monografii „Metody analizy i oceny ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę” Warszawa 2006.
 10. I stopnia J.M. Rektora za działalność naukową P.Rz. 2007 r. indywidualna.
 11. I stopnia J.M. Rektora za działalność naukową P.Rz. 2008 r. zespołowa.
 12. I stopnia J.M. Rektora za działalność naukową P.Rz. 2009 r. zespołowa.
 13. I stopnia J.M. Rektora za działalność naukową P.Rz. 2010 r. zespołowa.
 14. I stopnia J.M. Rektora za działalność naukową P.Rz. 2011 r. zespołowa.
 15. I stopnia J.M. Rektora za działalność naukową P.Rz. 2012 r. zespołowa.
 16. I stopnia J.M. Rektora za działalność naukową P.Rz. 2013 r. zespołowa.
 17. III stopnia J.M. Rektora za działalność dydaktyczną P.Rz. 2013 r. zespołowa.
 18. I stopnia J.M. Rektora za działalność  naukową PRz. 2014 r. zespołowa
 19. III stopnia J.M. Rektora za działalność  naukową PRz. 2015 r. zespołowa
 20. II stopnia J.M. Rektora za działalność  naukową PRz. 2016 r. zespołowa
 21. II stopnia J.M. Rektora za działalność naukową PRz. 2017 r. zaspołowa
 22. Nagroda J.M. Rektora PRz. za cykl monotematyczny publikacji naukowych z listy A w 2018 roku
 23. Nagroda J.M. Rektora PRz. za cykl monotematyczny publikacji naukowych z listy Ministerialnej w 2021 roku

       Udział w pracach naukowo-badawczych

 1. Rak J. i inni: Badania przydatności diatomitów w oczyszczaniu wód i ścieków PR-5 03.04-01.02.05 1977-1979. Politechnika Rzeszowska.
 2. Rak J. i inni: Rozpoznanie techniczno-eksploatacyjne i badania nowoczesnych typów filtrów stosowanych we współczesnej technologii oczyszczania wody dla basenów. PR-5 13.09-03.1.1. 1979. Politechnika Rzeszowska.
 3. Rak J. i inni: Opracowanie technologii uzdatniania wody dla potrzeb kotłowych w Łańcuckiej Fabryce Śrub. 1980. Politechnika Rzeszowska.
 4. Rak J. i inni: Wytyczne kierunków i opracowanie założeń technologicznych dla oczyszczania rzek na przykładzie rzeki Wisłok. PW-10.2. PAN Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska. Zabrze. 1981.
 5. Rak J. i inni: Studium niezawodności układu wodociągowo-kanalizacyjnego KZM-u. PR-7 05-05.07.12. Politechnika Krakowska. 1983-1985.
 6. Rak J. i inni: Metody analizy i użytkowania zasobów wodnych. CPBP.03.09. Grupa tematyczna 6.02. Ustalenie kryteriów niezawodności miejskich systemów zaopatrzenia w wodę. Podstawy teoretyczne, gromadzenie danych, przetwarzanie oraz wnioski. Politechnika Krakowska. 1986-1990.
 7. Rak J. i inni: Modernizacja i polepszenie działania systemu zaopatrzenia w wodę dla makroregionu południowo-wschodniego. Zadanie wdrożeniowe 06.01.CPBR.11.10. Politechnika Krakowska. 1986-1989.
 8. Rak J. i inni: Opracowanie programu modernizacji, eksploatacji i rozwoju Systemu Dystrybucji Wody Krakowskiego Zespołu Miejskiego przy zastosowaniu modelu symulacyjnego. Temat 2. Ocena niezawodności działania SDW i jego elementów. Politechnika Krakowska. 1988-1989.
 9. Rak J. i inni: Badania i możliwości zwiększenia eksploatacyjnej wydajności ujęcia wody Soła II i Soła III w Kobiernicach. Politechnika Krakowska. 1989.
 10. Kucharski B., Rak J.: Analiza procesu technologicznego w oczyszczalni miejskiej w Rzeszowie pod katem możliwości zmniejszenia dawki glinianu sodowego na przykładzie 1999r Rzeszowska Gospodarka Komunalna Oddział Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie.2000 r.
 11. Rak J. i inni: Projekt badawczy KBN nr 7T07G-007-16 nt. „Opracowanie metod zwiększania niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę” Temat zadania cząstkowego: „Alternatywne metody uzdatniania wody”. Politechnika Krakowska, 1998-2001. Członek zespołu badawczego.
 12. Rak J. i inni: Projekt badawczy KBN, Grant 5T07E 044 25 nt. „Opracowanie modelu niezawodności funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę w aspekcie wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej, Politechnika Gliwicka, 2003-2006. Członek zespołu badawczego.
 13. Rak J., Orłowicz W.: Analiza pomiarów zużycia wody w Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Politechnika Rzeszowska, 2005.

                    Wykaz prac o charakterze inżynierskim

 1. Główny specjalista ds. technologii ścieków. Rozruch mechaniczny oczyszczalni ścieków w Leżajsku. Hydrobudowa Rzeszów, 1983-1984.
 2. Główny specjalista ds. technologii ścieków. Rozruch oczyszczalni ścieków w Jarosławiu. Hydrobudowa Rzeszów, 1985.
 3. Specjalista ds. technologicznych. Rozruch oczyszczalni ścieków w Górze Ropczyckiej. Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Rzeszowie, 1985.
 4. Specjalista ds. technologicznych. Rozruch wodociągu w Ośrodku Rekreacyjnym w Czudcu. Kombinat Budowlany Rzeszów, 1986.
 5. Konsultacja Programu Ogólnego Zaopatrzenia w Wodę Rzeszowa w latach 1990-2015. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego, 1986.
 6. Główny specjalista ds. technologicznych. Rozruch komunalnej oczyszczalni ścieków m. Rzeszów. Miejska Dyrekcja Inwestycji Rzeszów, 1988-1989.
 7. Współautor instrukcji eksploatacyjno-ruchowej dla oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. MDI Rzeszów, 1989.
 8. Rozruch i opracowanie instrukcji obsługi dla oczyszczalni WUSW Rzeszów w Zaczerniu. Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego w Rzeszowie, 1988.
 9. Rozruch oczyszczalni ścieków typu Miniblok dla Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej. Zespół Usług Technicznych, 1986.
 10. Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków typu Miniblok dla Ośrodka Szkolenia Personelu Lotniczego w Jasionce. Politechnika Rzeszowska U-1967, 1989.
 11. Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków typu Bioblok K-25 dla dworca PKP w Sędziszowie Małopolskim. Politechnika Rzeszowska U-2293, 1989.
 12. Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków typu Bioblok K-25 dla dworca PKP w Przemyślu-Bakończycach. U-2372. Politechnika Rzeszowska , 1990.
 13. Współtwórca projektu racjonalizatorskiego nr ewidencyjny BI-3-89 pt. „Zmiana schematu technologicznego pompowni ścieków w Sędziszowie Małopolskim i Przemyślu Bakończycach”.
 14. Ekspertyza techniczno-technologiczna podczyszczalni ścieków Zelmer Rzeszów. PROEKO, 1992.
 15. Rozruch i opracowanie instrukcji obsługi oczyszczalni w Rembelszczyźnie k. Warszawy. PROEKO, 1992.
 16. Rozruch oczyszczalni ścieków dla osiedla w Kolbuszowej. PROEKO, 1992-1993.
 17. Rozruch i opracowanie instrukcji obsługi oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim. PROEKO, 1992-1993.
 18. Rozruch i opracowanie instrukcji ruchowej oczyszczalni ścieków w Sanoku. PROEKO, 1995.
 19. Rozruch oczyszczalni ścieków dla m. Krosna. Hydrobudowa Rzeszów, 1995 i 1997-1998.
 20. Ekspertyza nt. Kompleksowa poprawa jakości wody dla miasta Rzeszowa wg. koncepcji Elimpu – ocena niezawodnościowa.. Elimp Warszawa, 1997.
 21. Kierowanie zespołem technologicznym przy rozruchu oczyszczalni dla m. Rzeszowa. PROEKO-RPRI Rzeszów, 1997-1998.
 22. Rozruch oczyszczalni ścieków dla miasta Dębicy. PROEKO-RPRI Rzeszów, 1995-1996.
 23. Współudział w opracowaniu projektu utworzenia stref ochronnych dla ujęć wody miasta Krosna (Iskrzynia, Szczepańcowa, Sieniawa). PROEKO-MPGK Krosno, 1995-1996.
 24. Współudział w opracowaniu projektu utworzenia stref ochronnych dla ujęć wody miasta Sanoka (Trepcza, Zasław). PROEKO-MPGK Sanok, 1996.
 25. Rozruch oczyszczalni ścieków w WSK Gorzyce, EKORAK, Rzeszów, 1998.
 26. Rozruch w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Rzeszowie, kierownik zespołu technologicznego. PROEKO – MPWiK Rzeszów, 1998.
 27. Rozruch technologiczny oczyszczalni Krosno, kierownik zespołu technologicznego PROEKO - MPGK Krosno, 1999.
 28. Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków w Brzózie Stadnickiej, kierownik rozruchu, PROEKO Rzeszów, 1999.
 29. Rozruch technologiczny i współpraca w opracowaniu instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków w Raszynie k. Warszawy, PROEKO, 1999.
 30. Rozruch technologiczny i współudział w opracowaniu instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków w Skarżysku Kamiennej, PROEKO, 2000-2001.
 31. Współautor koncepcji rekultywacji zbiornika PW – 25 z wykorzystaniem osadów z oczyszczalni ścieków w Nowej Sarzynie. PROEKO, 2001.
 32. Analiza niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę miasta Krosna, stan faktyczny - diagnoza – perspektywa, EKORAK Rz-w – MPGK Krosno, 2001.
 33. Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków w Starych Babicach k. Warszawy, kierownik zespołu technologicznego. PROEKO – RPRI Rzeszów, 2002.
 34. Ocena ofert projektowych gospodarki osadowej dla oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. EKORAK Rz-w – MPWiK Rzeszów, 2002.
 35. Współautor oceny pracy oczyszczalni ścieków w Rzeszowie, EKORAK Rz-w – MPWiK Rzeszów, 2003.
 36. Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków w Sokołowie Młp. kierownik zespołu technologicznego, EKORAK Rz-w – MITEX Kielce, 2003.
 37. Współautor koncepcji modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody Sieniawa dla miasta Krosna, PROEKO – MPGK Krosno, 2003.
 38. Udział w rozruchu technologicznym oczyszczalni ścieków w Ustrzykach Dolnych, EKORAK, Rz-w – RPRI Rzeszów, 2003.
 39. Opracowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla projektu instalacji hydrolizy w oczyszczalni ścieków Krosno. EKORAK Rzeszów – PROEKO, Rzeszów, 2004.
 40. Nadzór nad badaniami koagulacji wody dla projektu ZUW w Sieniawie. EKORAK Rzeszów – PROEKO, Rzeszów, 2004.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję