Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Publikacje naukowe

red. Janusz Rak

 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ Z TEMATYKI NIEZAWODNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I RYZYKA W SYSTEMACH ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ PROF. DR HAB. INŻ. JANUSZA R. RAKA

 1.  Żuk J.S. Rucka M., Rak J.: Ultrafiltration of cheese whey using enzyme membrane. Environment Protection Engineering. .8, Nr 1-14, str. 95-105, Wrocław 1982
 2. Rak J., Cich H.: Próba przedstawienia probabilistycznego modelu godzinowych przepływów i ładunków zawiesin w osadniku wstępnym. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Wydział Nauk Technicznych. Prace techniczne budownictwa i inżynierii środowiska. Zeszyt Naukowy nr 9, Seria III, str. 161-169, Rzeszów 1983
 3. Wieczysty A., Rak J.: Analiza działania filtrów pośpiesznych w oparciu o teorie niezawodności. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 8, str. 212-214, 1984
 4. Rak J.: Poster Statistical analysis of failure number of rapid filter for water treatment - 8 th nternational Congres of Chemical Engineering, Chemical Equipment Design and Automation, CHISA-84, Praga, Czechosłowacja 1984
 5. Wieczysty A., Rak J.: Metody oceny niezawodności działania pompowni wodociągowych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 5 i 6, str. 125-128, 1985
 6. Cichoń H.,  Rak J.: Badania technologiczne wód ujmowanych dla celów pitnych i bytowo-gospodarczych na terenie Polski Południowo-Wschodniej. Materiały XVI Seminarium projektantów Wodociągów. Wydawnictwo PZITS nr 478/85, str. 131-140, Łańcut 1985
 7. Rak J.: Próba oceny rezerwowania układu równoległego osadników wstępnych. Czasopismo Techniczne, PWN, Zeszyt 5 i 7-B, str. 69-72, Warszawa-Kraków 1986
 8. Wieczysty A., Rak J.: Zastosowanie analizy wariancyjnej w badaniach niezawodnościowych. Materiały konferencyjne. Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Wydawnictwo NOT, str. 41-53, Kielce 1986
 9. Wieczysty A., Bajer J., Rak J.: Określenie niezawodności lewarowego ujęcia wody ze studni. Materiały konferencyjne. Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Wydawnictwo NOT, str. 128-143, Kielce 1986
 10. Wieczysty A., Lubowiecka T., Jamaka H., Rak J.: Niezawodność systemu „Ujęcie wody - SUW” na przykładzie Zakładu Dłubnia. Materiały konferencyjne. Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Wydawnictwo NOT, str. 156-173, Kielce 1986
 11. Rak J.: Niektóre aspekty niezawodnego układu osadników wstępnych. Materiały konferencyjne Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Wydawnictwo NOT, str.183-199, Kielce 1986
 12. Wieczysty A., Lubowiecka T., Gałuszka M., Rak J.: Ocena niezawodności pompowni wodociągowych. Materiały konferencyjne Niezawodność systemów wodociągowych
  i kanalizacyjnych. Wydawnictwo NOT, str. 412-433, Kielce 1986
 13. Wieczysty A., Bajer J., Rak J.: Metoda obliczania niezawodności ujęcia wody podziemnej ze studni za pomocą lewaru. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 6, str. 125-128, 1986
 14. Wieczysty A., Rak J.: Zastosowanie analizy wariancyjnej w badaniach niezawodnościowych filtrów pośpiesznych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 1, str. 18-20, 1986
 15. Cich H., Rak J.: Doświadczenia z rozruchu ujęć i stacji uzdatniania wody na obszarze południowo-wschodniej Polski. Materiały konferencyjne. Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Problemy eksploatacji wodociągów, oszczędność energii. Wydawnictwo PZITS nr 557, str. 45-56, Kraków, 1988
 16. Wieczysty A., Rak J., Bajer J.: Określenie niezawodności ujęcia wody przy dużej niestabilności warunków hydrologicznych i sanitarnych. Gospodarka Wodna, nr 4, str. 80-83, 1988
 17. Wieczysty A., Rak J.: Niezawodność zaopatrzenia miasta Rzeszowa w wodę. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 2-3, str. 557, 1988
 18. Rak J., Wieczysty A.: Próba prowadzenia wskaźników niezawodności dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze w aspekcie jej jakości. Materiały konferencyjne. Zagadnienia zaopatrzenia w wodę miast i wsi. NOT, PZITS, t.2, Technologia uzdatniania wody, str. 11-24, Poznań 1988
 19. Rak J.: Oczyszczalnia ścieków dla miasta Rzeszowa. Materiały Sesji Naukowej. Stan i perspektywy rozwoju techniki sanitarnej na Rzeszowszczyźnie. NOT, PZITS, Rzeszów, 1988.
 20. Rak J., Wieczysty A.: Projektowanie zakładów uzdatniania wody z uwzględnieniem ich niezawodności. Materiały konferencyjne. Intensyfikacja zaopatrzenia w wodę miast i osiedli. Wydawnictwo PZITS nr 615, t.2, str. 100-113, Wisła 1989
 21. Rak J., Wieczysty A., Niedbałowa A.: Ekonomiczny aspekt wyboru liczby urządzeń oczyszczalni ścieków w świetle teorii niezawodności. Gospodarka Wodna nr 10-11, str. 211-212, 1989
 22. Rak J., Kurbiel J., Wieczysty A.: Propozycja podziału oczyszczalni ścieków na kategorie ze względu na niezawodność procesu oczyszczania. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 6-12, str. 115-119, 1989
 23. Wieczysty A., Bajer J., Rak J.: Niezawodność lewarowych ujęć wody. Matematyczne modelowanie ujęć wody podziemnej. Monografia 80. Politechnika Krakowska, str. 137-149, Kraków 1989
 24. Cichoń H., Rak J.: Obserwacje i doświadczenia z rozruchów oczyszczalni ścieków typu MINIBLOK. Seminarium „Eksploatacja oczyszczalni ścieków” w Sielpi. Wydawnictwo PZITS, str. 72-77, Kielce 1989
 25. Rak J.: Metoda wyznaczania optymalnych okresów przeprowadzania remontów osadników wstępnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. z, str. 5-10, Rzeszów 1990
 26. Wieczysty A., Iwanejko R., Lubowiecka T., Rak J.: Określenie liczby brygad remontowych w podsystemie dystrybucji wody przy zastosowaniu modelu masowej obsługi. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 7, str. 136-138, 1990
 27. Rak J., Wieczysty A.: Bezpieczeństwo a niezawodność podsystemu uzdatniania wody. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr.3, str. 50-52, 1991
 28. Wieczysty A., Iwanejko R., Lubowiecka T., Rak J.: Wyznaczenie liczby brygad remontowych obsługujących sieć wodociągową miasta. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. z.12, str. 259-263, Rzeszów 1991
 29. Kucharski B.,  Rak J.: Kontenerowe oczyszczalnie ścieków K-25 w placówkach PKP. Seminarium „Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Sielpi”. Wydawnictwo PZITS, str. 41-46, Kielce 1991
 30. Kucharski B., Rak J.: Problemy oczyszczalni ścieków ze złożami tarczowymi w świetle rozwiązań technicznych oczyszczalni BLJOT i KOS. Seminarium „Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Sielpi”. Wydawnictwo PZITS, str. 47-54, Kielce 1991
 31. Rak J., Wieczysty A., Jasik H.: Metoda wyboru liczby urządzeń ZUW w świetle teorii niezawodności. Materiały konferencyjne „Podstawy projektowania i eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków”. Prace naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, 67-11, str. 23-30, Wrocław 1991
 32. Rak J., Wieczysty A.: Metody rezerwowania w Zakładach Uzdatniania Wody. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z.21, III Rzeszowsko-Lwowskie Sympozjum nt. Problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, t.2, Inżynieria Środowiska, str. 79-85, Rzeszów 1993
 33. Rak J.: Niezawodność systemu uzdatniania wód powierzchniowych. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z.20, Rzeszów 1993
 34. Rak J., Wieczysty A.: Określenie ryzyka oczyszczania wody na przykładzie ZUW Kobiernice-Soła 1. Ochrona Środowiska nr 4(51). Wydawnictwo PZITS nr 671, str. 9-10, Wrocław 1993
 35. Rak J., Wieczysty A., Niezawodność podsystemu uzdatniania wody. Niezawodność miejskich systemów zaopatrzenia w wodę. Praca pod redakcją A. Wieczystego. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Monografia 159, str. 69-82, Kraków 1993
 36. Rak J., Wieczysty A., Piwiński T.: Analiza awaryjności systemu dystrybucji wody miasta Rzeszowa. Materiały konferencyjne. Sympozjum z okazji 60-Lecia MPWiK nt. „Problemy dystrybucji wodociągów i kanalizacji, dystrybucja oraz racjonalne gospodarowanie wodą”. str. 25-31, Rzeszów 1994
 37. Wieczysty A., Iwanejko R., Lubowiecka T., Rak J.: Bezpieczeństwo uzdatniania wody powierzchniowej z monitoringiem jej jakości. Materiały międzynarodowej konferencji nt. „Zaopatrzenie w wodę miast i wsi. str. 561-578, Poznań 1994
 38. Rak J., Iwanejko R., Wieczysty A.: Analiza wstępna badań niezawodnościowych. Gaz, Woda, Technika Sanitarna nr 12/94 s. 395-398, 1994
 39. Rak J., Wieczysty A.: Zasady określenia niezawodności stacji uzdatniania wody. Zbiór monografii pod redakcją A. Wieczystego „Metody oceny i podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę” Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 2. Kraków 2001 r., str. 217-258
 40. Rak J.: Istota ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, str.1-113, 2004
 41. Rak J.: Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo – Drukarnia LIBER DUO KOLOR Lublin, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. vol. 28, Lublin 2005, str. 1-215
 42. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Metody analizy i oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, str.1-178, 2005
 43. Wieczysty A., Rak J.: Niezawodność systemów zaopatrzenia w wodę w aspekcie wymagań jakościowych. Ochrona Środowiska nr 1(56), czasopismo pod patronatem naukowym Sekcji Inżynierii Środowiska, KILiW PAN, Wydawnictwo PZITS nr 697, str. 5-10, Wrocław 1995
 44. Rak J., Piątkiewicz H., Wieczysty A.: Ochrona systemu zaopatrzenia Rzeszowa w wodę do picia. Ochrona Środowiska. nr 1(76) Wydawnictwo PZITS O/Wrocław. str. 39-40, 2000
 45. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Metoda wyznaczania niezawodności podsystemu dystrybucji gazu ziemnego dla jednostek osadniczych. Sigma NOT Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.12, str. 419-421, 2001
 46. Rak J.: Bezpieczeństwo zaopatrzenia miasta Rzeszowa w wodę do spożycia - system multibariera. Wydawnictwo Sigma NOT. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.9, str.322-324, 2002
 47. Rak J., Kucharski B.: Budowa wodociągu w mieście Rzeszowie. Wydawnictwo Sigma NOT. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.10, str.371-374, 2002
 48. Rak J.: A study of the qualitative methods for risk assessment in water supply systems. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Environment Protection Engineering, z.3-4, str. 123-134, 2003
 49. Rak J.: Metoda szacowania ryzyka zagrożenia systemu zaopatrzenia w wodę. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Dolnośląski, Ochrona Środowiska, z.2, str. .33-36, 2003
 50. Rak J.: Rzeszów - początki poszukiwań wody do celów wodociągowych. Wydawnictwo Sigma NOT, Gospodarka Wodna, z.1, str. 36-39, 2003
 51. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Model niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania stacji uzdatniania wody. Wydawnictwo Sigma NOT. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.10, str. 352-354, 2003
 52. Zamorska J., Rak J.: Zagrożenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody do spożycia. Wydawnictwo Sigma NOT. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.10, str. 371-373, 2003
 53. Rak J., Kucharski B.: Zdarzenia nadzwyczajne - poważne awarie. Wydawnictwo Sigma NOT. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.10, str. .350-352, 2003
 54. Rak J., Kucharski B.: Poważne awarie – przeciwdziałanie i reagowanie. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Wydawnictwo Sigma NOT, z.11. str. 398-400, 2003
 55. Rak J.: Wieloaspektowa istota ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Czasopismo Techniczne Środowisko. z. 7, str. 243-254, 2003
 56. Rak J.: Metody matrycowe oceny ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", INSTAL, z. 3, str. 42-45, 2004
 57. Babiarz B., Rak J.: Uogólniony wskaźnik niezawodności funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło. Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma NOT, Warszawa, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, t. 4/2004, str. 2-5, 2004
 58. Rak J.,  Cieślak R.: Elementy zdalnego zarządzania systemem zaopatrzenia w wodę. Ośrodek Informacji „Technika instalacyjne w budownictwie”, INSTAL, z. 11, str. 21-25, 2004
 59. Rak J., Zamorska J.: Zagrożenia terrorystyczne z użyciem środków chemicznych i biologicznych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Czasopismo Techniczne Środowisko z. 8-Ś, s. 165-173, 2004
 60. Rak J. Tchórzewska-Cieslak B..: Czteroparametryczna matryca szacowania ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Czasopism i  Książek Technicznych Sigma Not, Warszawa, Gaz, Woda I Technika Sanitarna, z. 2, s. 6-9, 2005
 61. Rak J.: Ryzyko w ujęciu Dyrektywy Seveso II. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", INSTAL, z. 2, s. 38-41, 2005
 62. Rak J., Cieślak R.: Sterowniki programowalne i ich zastosowanie w inżynierii komunalnej.Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", INSTAL, z.5, s.22-26, 2005
 63. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Zintegrowane ryzyko awarii sieci wodociągowej w procesie projektowania wykonawstwa i eksploatacji. Wydawnictwo Lektorium Wrocław
  Ekotechnika, z.2(34), s.13-16, 2005
 64. Rak J.: Wybrane aspekty działalności formy Preussag na przykładzie uzdatniania wód powierzchniowych w Niemczech., Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 28, str. 13-20, 1997
 65. Babiarz B., Rak J.: Analiza awaryjności podsystemu dostawy ciepła miasta Warszawy
  Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z.35, str. 5-13, 2003
 66. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Analiza modernizacji i remontów dystrybucji sieci gazowej na przykładzie miasta Rzeszowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z.35, str. 221-230, 2003
 67. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Ryzyko w systemie zaopatrzenia w gaz ziemny. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z.35, str. 231-242, 2003
 68. Rak J.: Wierzba energetyczna - odnawialne źródło energii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 35, str. 197-202, 2003
 69. Kucharski B., Rak J.: Analiza możliwości modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę miasta Krosna na przykładzie ZUW w Sieniawie. Wydawnictwo i Poligrafia Kurii Prowincjonalnej Zakonu Pijarów w Krakowie. Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. z. 10, str. 177-182, 2004
 70. Rak J., Kucharski B.: Przeciwdziałanie wtórnym zanieczyszczeniom wody przeznaczonej do spożycia na skutek przepływów wstecznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 38, s. 127-136, 2004
 71. Kalda G., Rak J.: Environment and its effect on human life.  Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 38, s. 15-22, 2004
 72. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Riziki pri ekspłuatacje sistiemi wodopostaczannja. Wydawnictwo Ekoinform, Rinok Instaljacyjnyj, Lwów, z. 05 i 06, str. 8-9 i 14-15, 2003
 73. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Struktura spożiwanija prorodnogo gazu u Rzeszuwi
  Wydawnictwo Ekoinform , Rinok Instaljacyjnyj, Lwów, z. 10, str. 11-12, 2003
 74. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Analiza zużycia gazu ziemnego dla miasta Rzeszowa. Politechnika Lwowska Konferencja: VIII Międzynarodowa Konferencja Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska nt. Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska" Lwów, str. 349-357, 2003
 75. Rak J., Kalda G.: Ergonomicznij analiz roboti opieratora sistiemi wodopostaczannja. Wydawnictwo Ekoinform, Rinok Instaljacyjnyj, Lwów, z. 3, str. 9-13, 2004
 76. Rak J.: Ryzyko w funkcjonowaniu operatora SZW - analiza ergonomiczna. Wydawnictwo Sigma NOT, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, t. LXXVII, z.6, str. 211-214, 2003
 77. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Pjatiparametriczna matricja ocinki riziku funkcionuwannja sistiemi wodopostaczannja.  Ekoinform , Rinok Instaljacyjnyj, Lwów, z. 3, str. 12-14,  2005
 78. Wieczysty A., Iwanejko R., Lubowiecka T., Rak J.: Niezawodność funkcjonowania i niezawodność bezpieczeństwa podsystemu uzdatniania wody powierzchniowej. Ekoinżynieria nr 4(5), Wydawnictwo GATER, str. 7-12, Lublin 1995
 79. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Kogeneracyjne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej z wykorzystaniem gazu ziemnego - koncepcja dla zakładu gazowniczego w Rzeszowie. CIBET Sp. z o. o. Warszawa. Ciepłownictwo w Polsce i na Świecie, z. 1-2, str. 20-20, 2002
 80. Rak J.: Awaryjność sieci wodociągowych w miastach polskich. Wodociągi Polskie z. 3(27), Wydawnictwo Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", , z.3(27), str.11-14, 2003
 81. Rak J.: O potrzebie remontów sieci wodociągowej Rzeszowa. Rurociągi i Armatura Wydawnictwo CIBET Sp. z o. o. Warszawa, z. 3, str. 106-108, 2003
 82. Rak J.: Metoda trójwarstwowej matrycy ryzyka dla bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Lektorium Wrocław, Ekotechnika, z. 2, str. 8-10, 2004
 83. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Metoda oceny ryzyka funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Lektorium Wrocław Ekotechnika, z. 4(32), s. 8-11, 2004.
 84. J. Zasady badań marketingowych związanych z zaopatrzeniem w wodę. Wydawnictwo Komunalne ABRYS Sp. z. o . o. Wodociągi- Kanalizacja. z. 5(14) 2005, str.  13-16. 2005. (praca ukazała się po 31-03-2005 r.)
 85. Rak J.: Przegląd koncepcji poprawy jakości wody do picia dla zaopatrzenia miasta Rzeszowa. Biuletyn nr 4. Polski Klub Ekologiczny Okręg Południowo-Wschodni. str. 15-27, Rzeszów 1996
 86. Rak J.: Ekoprojektowanie i biodegradacja., Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Południowo-Wschodni w Rzeszowie. nr 11, 12. Rzeszów., str. 32-35, 1998
 87. Rak J., Wieczysty A.: Reliable operation of specondary   settling tanks source of energy for municipal wastewater treatment plants, Technical University of Częstochowa, International Conference on Sludge Management., t. 1, str. 29-35, 1997
 88. Wieczysty A., Rak J., Lubowiecka T.: Methods of determination of the water supply systems reliability., Czech National Committee of IWSA „Master Plans Water Utilities”, str. 267-272, Praha, Czech Republic, 1998 r
 89. Rak J., Wieczysty A., Tchórzewska-Cieślak B., Kucharski B.: Analysis of water supply system reliability in the town of Krosno. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/ Wielkopolski. Konferencja: 17-th National and 5-th International Scientific and Technical Conference "Water Supply and Water Quality" Gdańsk-Poznań, Gdańsk 24-28.06.2002., str. 457-470, 2002
 90. Rak J., Kucharski B., Tchórzewska-Cieslak B.: Ocena niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę dla miasta Krosna. Wydawnictwo i Poligrafia Kurii Prowincjonalnej Zakonu Pijarów w Krakowie. Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. z. 10, str. 249-256, 2004
 91. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Drop in water consumption in the town Krosno - analysis of reliability as a tool in decision makin process Technical University of Kosice. Konferencja: VII vodecka Konferencja s medzinarodnou ucasy`ou pri prilezitosti 25, wyrocia zalożenia Stavebnej fakulty a 50 wyrocia zalożenia Technickej University w Kosicach. 22-24 maj. Kosice., str. 267-271, 2002
 92. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Wieczysty A., Lubowiecka T.: Proximation method for a number of repair treamsservicing a municipal water - supply system. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/ Wielkopolski. Konferencja: 17-th National and 5-th International Scientific and Technical Conference "Water Supply and Water Quality" Gdańsk-Poznań,  Gdańsk 24-28.06.2002., str. 441-448, 2002
 93. Kalda G., Rak J.: Izmenenie fizyko-mechanicznych swojstw i struktury metałłow pri freting-ustałosti. Konferencja: Międzynarodowy Kongres "Mech-Tribo-Trans",  Mechanika i tribologia transportnych system. 10-13.09.2003 Rostow nad Donem, str. 394-397, 2003
 94. Babiarz B., Rak J.: The Modelling of Operational Reliability in a Heat Supply System
  University of Miskolc. Konferencja: 4th International Conference University of Mickolc, Hungary, 11-17 august 2003, str. 7-12, 2003
 95. Rak J.: The chosen problems of Rzeszów water supply system exploitation. Wydawca: PZITS O/Wielkopolski. XVIII-th National, VI-th International Conference “Water Supply and Water Quality”. Poznań, t. II, str. 619-630., 2004
 96. Rak J.: Wybrane problemy zarządzania systemem zaopatrzenia w wodę miasta Rzeszowa. Wydawnictwo Sigma NOT. Gaz, Woda i Technika  Sanitarna, z. 2, str. 53-57, 2004
 97. Lubowiecka T., Wieczysty A., Rak J.: Analiza przepustowości hydraulicznej zakładu uzdatniania wody. Materiały konferencyjne. IV Konferencji Rzeszowsko-Lwowskiej nt. „Problemy budownictwa i inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, t. 2, str. 65-70, Rzeszów 1995
 98. Rak J.: Przegląd koncepcji poprawy jakości  wody do picia dla zaopatrzenia miasta Rzeszowa. Ukraińsko-Polska Konferencja N-T nt. Współczesne problemy zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwiania ścieków. str. 257-269, Lwów 1996
 99. Babiarz B., Rak J.: Prognozowanie uszkodzeń na przewodach sieci ciepłowniczej z wykorzystaniem modelu Poissone`a., Międzynarodowa Konferencja CASSOVIA THERM `98, nt. "Podnikanie v energetike". Koszyce., str. 105-113, 1998
 100. Rak J., Studziński A.: Problematyka  ryzyka zdrowotnego z zanieczyszczeniem wody do picia. Mat. V Konferencji Naukowej Rzeszowsko-Lwowsko-Koszyckiej. Zeszyty Naukowe Pol. Rzesz. z 32, cz. II. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. str. 344-351. Rzeszów. 2000
 101. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Tunia A.: Realizacja programu kompleksowej poprawy jakości wody do picia dla miasta Rzeszowa. Mat. V Konferencji Naukowej Rzeszowsko-Lwowsko-Koszyckiej. Zeszyty Naukowe Pol. Rzesz. z 32, cz. II. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. str. 353-361. Rzeszów 2000
 102. Rak J. Wieczysty A.: Nadzwyczajne zagrożenia środowiska na obszarach przygranicznych. Mat. V Konferencji Naukowej Rzeszowsko-Lwowsko-Koszyckiej. Zeszyty Naukowe Pol. Rzesz. z 32, cz. II. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. str. 363-370. Rzeszów 2000
 103. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Zużycie wody do spożycia w mieście Rzeszowie z uwzględnieniem wysokości zabudowy VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lwów, z.36, str. 6-13, 2001
 104. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Określenie wymaganej liczby brygad remontowych na podstawie częstości występowania awarii gazowych dla miasta Rzeszowa. Mat. konf. Casovia Therm 2000. Koszyce., str. 116-125, 2001
 105. Rak J., Kucharski B.: Historia wodociągu w mieście Rzeszowie. Technical  University of Kosice. Konferencja: VII vodecka Konferencja s medzinarodnou ucasy`ou pri prilezitosti 25, wyrocia zalożenia Stavebnej fakulty a 50 wyrocia zalożenia Technickej Univerzity w Kosicach. Kosice., str. 273-276, 2002
 106. Kucharski B., Rak J.: Możliwości poprawy efektywności i niezawodności technologii usuwania związków biogennych w oczyszczalniach pracujących  w systemie Bardenpho. Politechnika Lwowska, Konferencja: VIII Międzynarodowa Konferencja Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska nt. Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska" Lwów., str. 262-267, 2003
 107. Rak J.: Strategia planowania remontów sieci wodociągowych.  Politechnika Lwowska, Konferencja: VIII Międzynarodowa Konferencja Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska nt. Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska", Lwów, str. 300-307, 2003
 108. Rak J.: Analiza opinii sondażu użytkowników wodociągów publicznych na temat przerw w dostawie wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Konferencja: IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka, "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo"  Zeszyty Naukowe Pol. Rzesz. cz. II - Inżynieria Środowiska, z-37, Rzeszów., s. 337-348, 2004
 109. Rak J.: Metoda identyfikacji struktur niezawodnościowych systemów komunalnych przez automat testujący. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Konferencja: IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka, "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Zeszyty Naukowe Pol. Rzesz. cz. II - Inżynieria Środowiska, z-37, Rzeszów., s. 319-328, 2004
 110. Rak J., Studziński A.: Profilaktyka obiektów systemu zaopatrzenia w wodę w świetle teorii niezawodności.. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Konferencja: IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka, "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Zeszyty Naukowe Pol. Rzesz. cz. II - Inżynieria Środowiska, z-37, Rzeszów., s. 329-336, 2004
 111. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Zagrożenia i skutki ulatniania się gazu ziemnego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Konferencja: IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka, "Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo" Zeszyty Naukowe Pol. Rzesz. cz. II - Inżynieria Środowiska, z-37, Rzeszów., s. 413-420, 2004
 112. Wieczysty A., Lubowiecka T., Rak J.: Analiza zagrożeń procesu uzdatniania wody powierzchniowej. Materiały konferencyjne nt. „Strategia rozwoju gospodarki wodnej’. Konferencja pod patronatem MOSZNiL, Wydawnictwo IMiGW. t. 2, str. 477-487, Warszawa 1995
 113. Rak J., Szymański W.: Wstęp do analizy niezawodności systemu ciepłowniczego. Materiały VII Konferencji Ciepłowników Polski Południowo-Wschodniej, Wydawnictwo PZITS nr 707, str. 57-64, Rzeszów-Solina 1995
 114. Rak J., Kucharski B. Piwiński T.: Analiza energetyczna rzeszowskiej oczyszczalni ścieków. Materiały konferencyjne nt. „Energetyczne aspekty oczyszczania ścieków”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, str. 182-191, Ustroń 1995
 115. Wieczysty A., Rak J., Lubowiecka T.: Teoretyczne podstawy badania i projektowania stacji osłonowych ujęć wód powierzchniowych płynących. Międzynarodowa Konferencja N-T nt. Zaopatrzenie w wodę miast i wsi. t. 1, str. 81-94, Poznań 1996
 116. Wieczysty A., Rak J.: Bezpieczeństwo ujęć wód powierzchniowych. Sympozjum  Hydroforum III 96. Gospodarka Wodna, Ochrona Wód, Uzdatnienie Wody. str. 151-158, Wisła 1996
 117. Rak J.: Niezawodność działania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. I Ogólnopolska Konferencja N-T nt. Nowe materiały i urządzenia w wodociągach i kanalizacji. str. 162-169, Kielce - Cedzynia 1996
 118. Wieczysty A., Rak J.: Sposoby ochrony systemu zaopatrzenia w wodę miasta przed incydentalnymi zanieczyszczeniami. VII ogólnopolskie Seminarium nt. Ochrona jakości i zasobów wód „Zasady racjonalnej gospodarki wodą”. str. 147-158, Zakopane 1996
 119. Rak J., Babiarz B.: Przeróbka osadów ściekowych - źródłem energii., Materiały konferencyjne. VIII Konferencja  Ciepłowników Polski Południowo-Wschodniej nt. Nowoczesne systemy ogrzewania. Politechnika Rzeszowska, PZITS o/Rzeszów,  z. 1, str. 157-164, Solina, 1996
 120. Rak J., Wieczysty A.: Niezawodna praca osadników wstępnych źródłem surowca do pozyskania energii w miejskich oczyszczalniach ścieków. Międzynarodowa Konferencja nt. Osady ściekowe - odpad czy surowiec?, Politechnika Częstochowska, t. 1, str. 76-83, Częstochowa 1997
 121. Wieczysty A., Rak J.: Zaopatrzenie w wodę do picia w sytuacjach nadzwyczajnych., Mat.konf. Konferencja nt. Technologie inżynierii środowiska na terenie gmin, Główny  Instytut Górnictwa, Międzybrodzie Żywieckie., z. 18, str. 85-92, 1997
 122. Rak J. Wieczysty A: Funkcjonowanie systemu oczyszczalnia ścieków - odbiornik ścieków w świetle teorii niezawodności., IX  Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Problemy gospodarki  wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych, Rajgród., t. 1, str. 16-24, 1997
 123. Rak J., Wieczysty A.: Relacja oczyszczalnia ścieków - odbiornik ścieków. Seminarium nt. Wybrane zagadnienia oczyszczania ścieków na przykładzie zlewni Wisłoka. Fundacja PROEKO, w Rzeszowie, str. 21-29, Łańcut - Julin, 1996.
 124. J., Wieczysty A., Kucharski B., Latawiec E.: Program  kompleksowej poprawy jakości wody do picia dla miasta  Rzeszowa - ocena niezawodnościowa., Ogólnopolska Konferencja nt. "Bezpieczeństwo i niezawodność działania systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, PZITS O/Kraków, Zakopane., z. 1, str. 134-143, 1997. (udział  30%)
 125. Witkowski J., Rak J.: Bezpieczeństwo zaopatrzenia Rzeszowa w  wodę do picia., Ogólnopolska Konferencja nt. "Bezpieczeństwo i niezawodność działania systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania” PZITS O/Kraków, Zakopane., z. 1, str. 171-178, 1997
 126. Rak J., Tunia A.: Awaryjność sieci wodociągowej., Ogólnopolska Konferencja nt. "Bezpieczeństwo i niezawodność działania systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. PZITS O/Kraków, Zakopane., str. 219-227, 1997
 127. Słysz K., Wieczysty A., Rak J.: Wybrane aspekty ochrony ujęć wody dla miasta Rzeszowa., VIII Krajowa, I Międzynarodowa Konferencja nt. Ochrona jakości zasobów wód. Zakopane-Kościelisko., str. 183-191, 1998
 128. Kucharski B., Rak J.: Uwarunkowania bezpiecznej eksploatacji ujęć wody dla miasta Krosna., VIII Ogólnopolska, I Międzynarodowa Konferencja nt. Ochrona jakości i zasobów wód. Zakopane-Kościelisko, 203-215, 1998
 129. Babiarz B., Rak J.: Metoda wyznaczania niezawodności źródła ciepła., X Konferencja Ciepłowników Polski Południowo-Wschodniej, Politechnika Rzeszowska, PZITS Rzeszów, MPEC Rzeszów., str. 23-32, 1998
 130. Wieczysty A., Rak J.: Analiza bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę miasta Rzeszowa., Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Zaopatrzenie w wodę miast i wsi". PZITS O/Poznań, Politechnika Poznańska, Poznań., t. 1, str. 23-30, 1998
 131. Rak J., Wieczysty A.: Wybrane elementy teorii bezpieczeństwa ekologicznego do uwzględnienia na pograniczu polsko-ukraińskim., Mat. Seminarium Polsko-Ukraińskiego. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów., z. 1, str. 1-12, 1999
 132. Kluska J., Górski J., Rak J.: Możliwość zastosowań logiki rozmytej w systemach techniki grzewczej., Mat. XI Konferencji Ciepłowników. Politechnika Rzeszowska, PZITS Rzeszów, MPEC  Rzeszów. Solina., str. 111-120, 1999
 133. Rak J., Jaśkiewicz K., Wieczysty A.: Przegląd nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w odniesieniu do ujęć wody., Mat. I Ogólnopolskiej Konferencji nt. Postęp w inżynierii środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów-Polańczyk., str. 109-120, 1999
 134. Kluska J., Rak J., Wieczysty A.: Możliwość zastosowań logiki rozmytej., Mat. X Międzynarodowej Konferencji nt. "Problemy gospodarki  wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych, Fundacja Ekonomistów środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku, PZITS, Politechnika Białostocka., str. 141-149, 1999
 135. Rak J., Wieczysty A.: Współczesne sposoby ochrony ujęć wody  przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska., Mat konf. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Poznań-Rzeszów-Lwów., str. 49-58, 1999
 136. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Analiza zużycia wody do picia w mieście Rzeszowie. Mat. Konf. IV Międzynarodowa Konferencja, XVI Krajowa Konferencja nt. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód.” PZITS Oddział Wielkopolski. T. 1, str. 927-933 Kraków-Poznań, 2000 r
 137. Wieczysty A., Rak J.: Podnoszenie niezawodności jakości wody w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń za pomocą alternatywnych technologii uzdatniania wody. Mat. Konf. IV Międzynarodowa Konferencja, XVI Krajowa Konferencja nt. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód.” PZITS Oddział Wielkopolski. Tom 1, str. 961-971 Kraków-Poznań, 2000 r
 138. Wieczysty A., Iwanejko R., Rak J.: Nowa metoda określania technologicznej niezawodności stacji uzdatniania wody. Mat. Konf. IV Międzynarodowa Konferencja, XVI Krajowa Konferencja nt. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód.”  PZITS Oddział Wielkopolski. Tom 1, str. 973-980. Kraków-Poznań, 2000 r
 139. Rak J. Studziński A.: Ocena ilości wody z awaryjnych ujęć dla miasta Rzeszowa. Mat. IX Krajowa i II Międzynarodowa Konferencja N-T nt. "Ochrona jakości i zasobów wód, kultura  społeczeństwa a życiodajna woda". PZITS Kraków, Zakopane., str. 183-189, 2000
 140. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Chmielarz B.: Analiza pracy systemu ostrzegawczego: stacja osłonowa - ujęcie wody dla miasta Rzeszowa., Mat. IX Krajowa i II Międzynarodowa Konferencja nt. "Ochrona jakości i zasobów wód, kultura społeczeństwa a życiodajna woda". PZITS Kraków, Zakopane., str. 191-198, 2000
 141. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Określenie wymaganej liczby brygad remontowych na podstawie częstości występowania awarii gazowych dla miasta Rzeszowa., Mat. konf. Casovia Therm 2000. Koszyce., str. 1-8, 2000
 142. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Typrowicz A.: Analiza awaryjności sieci gazowych na przykładzie wybranych miast. Mat. XII Konferencji Ciepłowników. Pol. Rzeszowska, PZITS MPEC Rzeszów, str. 329-340, Solina 2000
 143. Rak J., Wieczysty A.: Alternatywna technologia - metoda zwiększania niezawodności funkcjonowania StUzW w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń Politechnika Śląska Ogólnopolska Konferencja N-T "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody" Politechnika Śląska, Szczyrk, str. 199-207, 2001
 144. Kucharski B., Rak J.: Optymalizacja pracy komunalnych oczyszczalni ścieków z biologicznym usuwaniem fosforu na przykładzie  m. Rzeszowa PZITS O/Kielce X Ogólnopolskie Seminarium "Eksploatacja oczyszczalni ścieków, PZITS O/Kielce, Pol. Warszawska, Kielce, str. 49-66, 2001
 145. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Badanie strumienia uszkodzeń na gazociągach dystrybucyjnych. PZITS O/KRAKÓW, Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja z okazji 100-lecia Wodociągu Krakowskiego pt. "Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych" Zakopane - Kościelisko, s.391-400, 2001
 146. Babiarz B., Rak J.: Metoda oceny niezawodności systemów zaopatrzenia w ciepło.
  PZITS O/KRAKÓW, Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja z okazji 100-lecia Wodociągu Krakowskiego pt. "Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych". Zakopane - Kościelisko, s.23-31, 2001
 147. Studziński A., Rak J.: Niezawodność podsystemu dostawy wody miasta Tarnobrzeg.
  PZITS O/KRAKÓW, Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja z okazji 100-lecia Wodociągu Krakowskiego  pt. "Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych" Zakopane - Kościelisko, s.363-372, 2001
 148. Rak J., Babiarz B.: Wstęp do symulacyjnej metody wyznaczania wskaźników niezawodności funkcjonowania i bezpieczeństwa systemów komunalnych. PZITS O/Kraków, Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja pt.  Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych" Zakopane - Kościelisko, s.311-320, 2001
 149. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Wyznaczanie niezawodności funkcjonowania układów technicznych na przykładzie pompowni. PZITS O/Kraków, Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja z okazji 100-lecia Wodociągu Krakowskiego pt. "Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych" Zakopane - Kościelisko, s.321-330, 2001
 150. Rak J., Kucharski B.: Wyznaczanie niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę z punktu widzenia technik informacyjno-kontrolujących.
  PZITS O/Kraków, Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja z okazji 100-lecia Wodociągu Krakowskiego pt. "Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych" Zakopane - Kościelisko, str. 331-336, 2001
 151. Rak J.: Metoda wyznaczania liczby urządzeń obsługujących proces uzdatniania wody. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Wielkopolski. Konferencja: VII Krajowa Konferencja, V Międzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę i jakość wód", Gdańsk-Poznań, Gdańsk, str. 1081-1090, 2002.
 152. Babiarz B., Rak J.: Analiza wstępna określania ryzyka w systemie zaopatrzenia w ciepło. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Konferencja: X International Conference, Air Conditioning Protection & District Heating 2002, Wrocław-Szklarska Poręba, str. 29-36, 2002
 153. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Iwanejko R.: Monitoring z priorytetem - model funkcjonowania służb remontowo-naprawczych. PZITS O/ Rzeszów Konferencja: XIV Konferencja Ciepłowników, Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Rzeszów, MPEC Rzeszów. Solina, str. 215-226, 2002
 154. Wieczysty A., Lubowiecka T., Rak J., Kapcia J.: Stan aktualny w zakresie teorii i metod oceny niezawodności urządzeń i systemów kanalizacyjnych w Polsce. materiały I Kongresu Inżynierii Środowiska, referaty  problemowe. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 12, Lublin 2002, str. 229-236
 155. Wieczysty A., Rak J., Lubowiecka T.: Stan aktualny i kierunki rozwoju w zakresie teorii i metod  oceny niezawodności systemów wodociągowych w Polsce. Polskie  Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/ Wielkopolski., Konferencja: VII Krajowa Konferencja, V Międzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę i jakość wód", Gdańsk-Poznań, Gdańsk, t.1, str. 143-172, 2002
 156. Rak J., Studziński A.: Wykorzystanie algebry zdarzeń do modelowania bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania stacji uzdatniania wody. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Wielkopolski. Konferencja: VII Krajowa Konferencja, V Międzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę i jakość wód", Gdańsk-Poznań, Gdańsk, str. 1091-1110, 2002
 157. Kucharski B., Rak J.: Problemy techniczne oraz prawne i środowiskowe aspekty wykorzystania energii z odpadów na przykładzie projektu rozwiązań dla środowiska odpadów w Kozodrzy woj. podkarpackie. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Konferencja: II Międzynarodowa i XIII Krajowa Konferencja pt. "Nowe spojrzenie na osady ściekowe"  Częstochowa., str. 578-592, 2003
 158. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Intensywność uszkodzeń sieci wodociągowych w miastach województwa podkarpackiego. Politechnika Białostocka, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej Nauki Techniczne, Konferencja: XII Konferencja "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych". Wierzba, t. 1, z. 16, str. 123-129, 2003
 159. Rak J., Babiarz B.: Poważne awarie - aspekty prawne. PZITS O/Rzeszów, Konferencja: XV Konferencja Ciepłowników. nt. "Problemy ciepłownictwa z uwzględnieniem uregulowań prawnych" Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Rzeszów, MPEC Rzeszów, Solina., str. 195-203, 2003
 160. Rak J., Wieczysty A.: Przykłady awaryjnych zagrożeń systemów zaopatrzenia w wodę. Politechnika Białostocka Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej Nauki Techniczne, Konferencja: XII Konferencja "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych". Wierzba, t. 1, z. 16, str. 97-101, 2003
 161. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Woda w lecznictwie uzdrowiskowym na Podkarpaciu. Politechnika Śląska Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody". Szczyrk, str. 271-282, 2003
 162. Rak J., Kucharski B.: Wybrane elementy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę miasta. Politechnika Śląska, Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody". Szczyrk, str. 253-262, 2003
 163. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Wybrane problemy ochrony środowiska w gazownictwie z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych. PZITS O/ Rzeszów Konferencja: XV Konferencja Ciepłowników nt. "Problemy ciepłownictwa z uwzględnieniem uregulowań prawnych" Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Rzeszów, MPEC Rzeszów, , Solina., str. 261-270, 2003
 164. Rak J.: Zużycie wody do spożycia przez mieszkańców miasta Sanoka. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej Nauki Techniczne, Konferencja: XII Konferencja "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych". Wierzba, t. 1, z. 16, str. 232-237, 2003
 165. Studziński A., Rak J.: Aplikacja metody krytyczności i oddziaływania uszkodzeń do oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę. Politechnika Koszalińska, Konferencja: I Ogólnopolska Konferencja "Współczesne problemy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie i inżynierii środowiska". KMPSP w Koszalinie, Koszalin - Łazy, str. 387-394, 2004
 166. Rak J., Kucharski B.: Zaopatrzenie w wodę w sytuacjach kryzysowych.  Politechnika Koszalińska, Konferencja: I Ogólnopolska Konferencja "Współczesne problemy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie i inżynierii środowiska" KMPSP w Koszalinie, Koszalin - Łazy, str. 268-279, 2004
 167. Rak J., Wieczysty A: Zastosowanie metody Bayesa w ocenie niezawodności podsystemu dystrybucji wody. XVIII Krajowa Konferencja, VI Międzynarodowa Konferencja „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód” Wydawca PZITS O/Wielkopolski. Poznań, t. II, str. 631-642, 2004
 168. Rak J., Kucharski B.: Pojęcie gwarancji w systemie zaopatrzenia w wodę. . XVIII Krajowa Konferencja, VI Międzynarodowa Konferencja „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód” Wydawca PZITS O/Wielkopolski. Poznań, t. II, str. 643-654, 2004
 169. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Niezawodność bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w gaz ziemny. BEL Studio Sp z o.o., Warszawa. XIII Międzynarodowa Konferencja "Eksploatacja infrastruktury w sytuacjach kryzysowych" Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa - Rynia, t.1, str. 307-316, 2004
 170. Rak J.: Metoda analizy barier zabezpieczeń do oceny ryzyka skażenia wody w podsystemie dystrybucji. BEL Studio Sp z o.o., Warszawa. XIII Międzynarodowa Konferencja "Eksploatacja infrastruktury w sytuacjach kryzysowych" Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa - Rynia, t. 1, str. 279-288, 2004
 171. Kucharski B., Rak J.: Problemy biologicznej defosfatacji w aspekcie zmian wymagań prawnych. Politechnika Częstochowska. XIV Konferencja "Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej", Częstochowa- Ustroń, str. 225-236, 2004
 172. Babiarz R., Rak J.: Metody matrycowe szacowania ryzyka związanego z dostawą ciepła. PZITS Rzeszów, XVI Konferencja Ciepłowników „Ograniczenie zużycia energii w systemach grzewczych”., Politechnika Rzeszowska, PZITS Oddział Podkarpacki, MPEC Rzeszów,  Solina-Bystre, str. 9-16. 2005 r
 173. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Markowskie modele niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę. Politechnika Koszalińska, Zeszyty Naukowe, Konferencja: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska", Koszalin - Ustronie Morskie 26-29.05.2005 r., z.22, s.717-728, 2005
 174. Rak J.: Model oceny ryzyka w funkcjonowaniu SZW. Politechnika Koszalińska, Zeszyty Naukowe, Konferencja: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska", Koszalin - Ustronie Morskie 26-29.05.2005 r., z.22, s.695-705, 2005
 175. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Analiza składu wybranych wód mineralnych występujących na rynku polskim. Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Konferencja: XII Ogólnopolska Konferencja N-T z cyklu "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych" Komitet inżynierii Środowiska PAN. Białowieża 06-07.06.2005 r., t.30, s.87-100, 2005
 176. Rak J.: Elementy kryzysowe w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę.
  Politechnika Śląska, Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja N-T nt. "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Politechnika Śląska, Szczyrk 16-17 czerwca 2005 r., s.281-290, 2005
 177. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Metoda szacowania ryzyka związanego z uszkodzeniami sieci wodociągowej. Politechnika Śląska, Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja N-T nt. "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Politechnika Śląska, Szczyrk 16-17 czerwca 2005 r., s.291-298 , 2005
 178. Kucharski B., Rak J.: Nowe technologie w zastosowaniu do modernizacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych. Politechnika Śląska, Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja N-T nt. "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Politechnika Śląska, Szczyrk 16-17 czerwca 2005 r., s.209-220, 2005
 179. Rak J.: Ocena bezpieczeństwa funkcjonowania SZW metodą grafów ryzyka.
  Komitet Inżynierii Środowiska Pan, Konferencja: XII Ogólnopolska Konferencja N-T z cyklu "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych" Komitet inżynierii Środowiska PAN. Białowieża 06-07.06.2005 r., t.30, s.237-246, 2005
 180. Rak J., Wieczysty A.: Ujęcia zatokowe ze zbiornikiem wody surowej - analiza niezawodnościowa. Politechnika Śląska, Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja N-T nt. "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Politechnika Śląska, Szczyrk 16-17 czerwca 2005 r., s.299-308, 2005
 181. Rak J.: Analiza bezpieczeństwa ujęć wody powierzchniowej. Seminarium nt. Oceny oddziaływania na środowisko. Przeglądy ekologiczne. Fundacja PROEKO. str. 75-80, Ożanna 1996
 182. Rak J.: Wybrane zagadnienia uzdatniania wód powierzchniowych w Niemczech. Konferencja nt. „Małe, indywidualne stacje i urządzenia uzdatniające wodę do picia i celów specjalnych”. Politechnika Rzeszowska., Rzeszów, str. 34-42, 1996
 183. Rak J.: Proekologiczna gmina. Materiały VI Konferencji Ekologicznej „Strategia rozwoju gmin powiatu brzozowskiego w zakresie gospodarki ściekowej i zagospodarowania odpadów:. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Brzozowie, str. 44-53, Brzozów, 1999
 184. Rak J.: Aspekty zdrowotne jakości wody do spożycia w normalizacji Unii Europejskiej. Materiały VII Konferencji Ekologicznej „Ekorozwój gmin i terenów wiejskich w aspekcie wejścia do Unii Europejskiej”. Wydawnictwo Roksana SP. z o.o., Brzozów, str. 17-31, 2000
 185. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Wieczysty A.: Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska. Materiały VIII Konferencji Ekologicznej „Rola i zadania administracji samorządowej w świetle zmian ustawodawstwa polskiego w dziedzinie ochrony środowiska”. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Brzozów, str. 86-99, 2001
 186. Rak J. Tchórzewska-Cieślak B.: Analiza zużycia wody do spożycia w wybranych osiedlach miasta Rzeszowa. Konferencja „Problemy budownictwa wodnego i gospodarki wodno-ściekowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu Podkarpacia”.  Wydawnictwo RZECH – DRUK. Rzeszów, str. 236-240, 2001
 187. Rak J.: Nowoczesne technologie ochrony środowiska. Wydawnictwo Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. I Konferencja "Błękitny San" „Ochrona zlewni wód Sanu”. Dynów,  str. 1-12, 2004
 188. Rak J.: Wskazania, odczyty i rozliczenia za zużytą wodę. Wydawnictwo Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. II Konferencja „Błękitny San” „Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w Dolinie Sanu”, Dynów, str. 31-40, 2005
 189. Rak J.: Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. Komitet Inżynierii Środowiska PAN. t.28, s.1-215, 2005
 190. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Metody analizy i oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. s.1-178, 2005
 191. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Analiza składu wybranych wód mineralnych występujących na rynku polskim. Komitet Inżynierii Środowiska PAN. Konferencja: XII Ogólnopolska Konferencja N-T z cyklu "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych" Komitet inżynierii Środowiska PAN. Białowieża 06-07.06.2005 r., t.30, s.87-100, 2005
 192. Kucharski B., Rak J.: Badania efektywności procesu ultradźwiękowej dezintegracji osadu nadmiernego. Komitet Inżynierii Środowiska PAN. Konferencja: II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września 2005 r., t.1, z.32, s.785-792, 2005
 193. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Charakterystyka wód mineralnych uzdrowisk Podkarpacia. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Konferencja: II Konferencja N-T "Błękitny San" "Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Dynów 21-23 kwietnia 2005 r., s.107-120, 2005
 194. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Czteroparametryczna matryca szacowania ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma NOT, Warszawa. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, t.LXXVIII, z.2, s.6-9, 2005
 195. Rak J.: Elementy kryzysowe w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę.
  Politechnika Śląska. Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja N-T nt. "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Politechnika Śląska, Szczyrk 16-17 czerwca 2005 r., s.281-290, 2005
 196. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Markowskie modele niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę. Politechnika Koszalińska. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, Konferencja: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska", Koszalin - Ustronie Morskie 26-29.05.2005 r., z.22, s.717-728, 2005
 197. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Metoda szacowania ryzyka związanego z uszkodzeniami sieci wodociągowej. Politechnika Śląska. Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja N-T nt. "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Politechnika Śląska, Szczyrk 16-17 czerwca 2005 r., s.291-298 , 2005
 198. Babiarz B., Rak J.: Metody matrycowe szacowania ryzyka związanego z dostawą ciepła. PZIiTSO/ Rzeszów. Konferencja: XVI Konferencja Ciepłowników. nt. "Ograniczanie zużycia energii w systemach grzewczych" Politechnika Rzeszowska, PZITS O/Podkarpacki, MPEC Rzeszów, 3-5 marca 2005, Bystre., s.9-15, 2005
 199. Rak J.: Model awarii systemu zaopatrzenia w wodę typu efekt domina. Komitet Inżynierii Środowiska PAN. Konferencja: II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września 2005 r., t.1, z.32, s.475-484, 2005
 200. Rak J., Studziński A.: Model niezawodności i bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę. Komitet Inżynierii Środowiska PAN. Konferencja: II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września 2005 r., t.1, z.32, s.485-492, 2005
 201. Rak J.: Model oceny ryzyka w funkcjonowaniu SZW. Politechnika Koszalińska
  Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, Konferencja: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska", Koszalin - Ustronie Morskie 26-29.05.2005 r., z.22, s.695-705, 2005
 202. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Modele niezawodności bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę z wykorzystaniem procesów Markowa. Komitet Inżynierii Środowiska PAN. Konferencja: II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września 2005 r., t.1, z.32, s.519-528, 2005
 203. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Modelowanie awarii typu efekt domina. Wydawnictwo Sigma NOT. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, t. LXXVIII, z.11, s.49-51, 2005
 204. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę. Wodociągi – Kanalizacja z. 11-12. Wyd. Abrys sp z.o.o., s.18-20, 2005
 205. Kucharski B., Rak J., Babiarz H.: Nowe technologie w zastosowaniu do modernizacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych. Politechnika Śląska. Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja N-T nt. "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Politechnika Śląska, Szczyrk 16-17 czerwca 2005 r., s.209-220, 2005
 206. Rak J., Babiarz B., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński A.: O podstawowych uwarunkowaniach analiz i ocen ryzyka. Wydawnictwo Sigma NOT. Gaz, Woda I Technika Sanitarna, t. LXXVIII, z.11, s.42-45, 2005
 207. Rak J.: Ocena bezpieczeństwa funkcjonowania SZW metodą grafów ryzyka. Komitet Inżynierii Środowiska PAN. Konferencja: XII Ogólnopolska Konferencja N-T z cyklu "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych" Komitet inżynierii Środowiska PAN. Białowieża 06-07.06.2005 r., t.30, s.237-246, 2005
 208. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Piatiparametriczna matricja ocinkii riziku funkcionuwannja sistemi wodopostaczannja. Wydawnictwo Ekoinform Lwów. Rinok Instaljacyjnyj, z.3, s.12-14, 2005
 209. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Ryzyko awarii systemu  zaopatrzenia w wodę.  Branżowy Magazyn Przemysłowy  (Bmp) Sp. z o.o.. Racibórz. Konferencja: VIII Sympozjum N-T WOD-KAN-EKO 2005 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Kraków, 26-28 października 2005 r. , s.71-79, 2005
 210. Rak J.: Ryzyko w ujęciu Dyrektywy Seveso II. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna W Budownictwie". Instal, z.2, s.38-41, 2005
 211. Rak J., Cieślak R.: Sterowniki programowalne i ich zastosowanie w inżynierii komunalnej. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie". Instal, z.5, s.22-26, 2005
 212. Kucharski B., Rak J.: Studies of Excess Sludge Disintegration Influenceon Biogas Production. Technical University of Kosice . Konferencja: 10th Scientific Conference. Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Enginering"  Kosice-Slovakia 11-13.09.2005 r., s.302-307, 2005
 213. Rak J., Studziński A.: The Chosen Problems of Rzeszów Water Supply System Exploitation. Technical University of Kosice . Konferencja: 10th Scientific Conference Rzeszów-Lviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Enginering"  Kosice-Slovakia 11-13.09.2005 r., s.328-335, 2005
 214. Rak J., Wieczysty A.: Ujęcia zatokowe ze zbiornikiem wody surowej - analiza niezawodnościowa. Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja N-T nt. "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Politechnika Śląska, Szczyrk 16-17 czerwca 2005 r., s.299-308, 2005
 215. Kucharski B., Rak J.: Ultradźwiękowa dezintegracja osadu nadmiernego w praktyce. Branżowy Magazyn Przemysłowy (BMP) Sp. z o.o. Racibórz . Ochrona Środowiska, z.3, s.70-74, 2005
 216. Rak J.: Wskazania, odczyty i rozliczenia za zużytą wodę.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Konferencja: II Konferencja N-T "Błękitny San" "Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Dynów 21-23 kwietnia 2005 r., s.175-188, 2005
 217. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Zarządzanie ryzykiem w firmie wodociągowej. AQUA S.A. Bielsko Biała. Konferencja: Międzynarodowa Konferencja N-T  nt. "Problemy zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w warunkach gospodarki rynkowej i wymogów Unii Europejskiej" AQUA S.A. Bielsko Biała. Szczyrk 5-7 października 2005 r., s.143-154, 2005
 218. Rak J.: Zasady badań marketingowych związanych z zaopatrzeniem w wodę.
  Abrys Spółka  z o.o.., Poznań. Wodociągi-Kanalizacja, z.5(14), s.13-16, 2005
 219. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Zasady ochrony i porządku na terenie zakładu wodociągowego. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie". Instal, z.10, s.65-68, 2005
 220. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Zintegrowane ryzyko awarii sieci wodociągowej w procesie projektowania wykonawstwa i eksploatacji. Wydawnictwo Lektorium Wrocław
  Ekotechnika, z.2(34), s.13-16, 2005
 221. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Analysis of risk connected with water supply system operating by means of the logical trees method. Journal of Konbin t.1, z.1. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych 2006, s.315-322, 2006
 222. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Awaryjność sieci wodociągowych w głównych miastach doliny Sanu. Konferencja: III Konferencja N-T. "Błękitny San" Dubiecko  21-22 kwietnia 2006 r., s.113-124, 2006
 223. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Five-parametric matrix to estimate the risk connected with water supply system operation. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Environment Protection Engineering, z.2, s.37-46, 2006
 224. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Łańcuch Markowa w prognozowaniu odpływów deszczowych. Abrys Spółka z o.o., Poznań. Wodociągi-Kanalizacja, . z.11(33), s.48-49, 2006.
 225. Rak J., Kucharski B.: Metoda analizy przyczyn i skutków szacowania ryzyka. Konferencja: XIX Krajowa Konferencja. VII Międzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę jakość i ochrona wód", PZITS o/Kraków. Poznań-Zakopane 19-21.06.2006 r., t.2, s.585-594, 2006
 226. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Metoda zintegrowanej oceny ryzyka awarii w podsystemie dystrybucji wody. Gaz, Woda, Technika Sanitarna KONBIT Wydawnictwo Sigma-NOT, sp. z o.o., z.1. t.LXXIX s.11-15, 2006
 227. Rak J.: Metodologia wyznaczania czasu trwania gwarancji w branży wodociągowej. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie". Instal, z.11, s.57-60, 2006
 228. Kucharski B., Rak J.: O gwarancji wody do spożycia. Wydawnictwo Sigma NOT. Gaz, Woda I Technika Sanitarna, t. LXXIX, z.1, s.7-10, 2006
 229. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: O strategii bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę
  Konferencja: XIX Krajowa Konferencja. VII Międzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę jakość i ochrona wód", PZITS o/Kraków. Poznań Zakopane 19-21.06.2006 r., t.2, s.575-584, 2006
 230. Rak J.: Optymalizacja niezawodności strukturalnej podsystemu uzdatniania wody. Konferencja: XIX Krajowa Konferencja. VII Międzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę jakość i ochrona wód", PZITS O/Kraków. Poznań Zakopane 19-21.06.2006 r., t.1, s.739-746, 2006
 231. Rak J.: Przegląd metod oceny ryzyka związanego z funkcjonowaniem systemów komunalnych. Instal z.6. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", s.54-56, 2006
 232. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Review of matrix methods for risk assessment in water supply system. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Journal of Konbin, t.1, z.1, s.67-76, 2006
 233. Rak J., Studziński A.: Rizik awarij sistiemi wodonostaczanja. Wydawnictwo Ekoinform Lwów. Rinok Instaljacyjnyj, z.9, s.13-16, 2006
 234. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Rozwinięcie metod oceny ryzyka SZW za pomocą grafów. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Czasopismo Techniczne, Seria: Środowisko, z.2, s.179-188, 2006
 235. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Kalda G.: Rysk kak miera bezopasnosti okrużajusczej sredy. Nikołajewski Narodowy Uniwersytet. Zeszyty Naukowe Kijewo-Mogielanska Akademia, t.53, z.40, s.8-12, 2006
 236. Rak J., Studziński A.: Ryzyko inwestycyjne. Abrys Spółka z o.o., Poznań. Wodociągi-Kanalizacja, z.7, s.29-31, 2006
 237. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Standaryzacja ilościowa w metodzie drzewa zdarzeń
  Wydawnictwo Sigma NOT. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, t.LXXIX, z.6, s.16-19, 2006
 238. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Uwarunkowania podejmowania ryzyka na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Dolnośląski. Ochrona Środowiska, z.2, s.57-60, 2006
 239. Rak J.: Wstęp do oceny ryzyka zagrożenia ludzi i środowiska w wyniku kolizji środków transportu. Konferencja: III Konferencja N-T. "Błękitny San" Dubiecko 21-22. 04. 2006 r., s.139-148, 2006
 240. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Zabrudniennja wodi i wodoprowidnij mierieżi. Wydawnictwo Ekoinform Lwów. Rinok Instaljacyjnyj, z.3, s.36-39, 2006
 241. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Zarządzanie bezpieczeństwem systemu zaopatrzenia w wodę. Abrys Spółka z o.o., Poznań. Wodociągi-Kanalizacja, z.3(25), s.26-28, 2006
 242. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Zasady postępowania w wypadku skażenia wody wodociągowej. Konferencja: XIX Krajowa Konferencja. VII Międzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę jakość i ochrona wód", PZITS O/Kraków. Poznań-Zakopane 19-21.06.2006 r., t.2, s.565-574, 2006
 243. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Czynniki ryzyka w eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s.1-192, 2007
 244. Kalda G., Rak J.: Altiernatiwnii drzieriela energii - majbuttne rozwitki ekonomiki. Nikołajewski Narodowy Uniwersytet. Prace Naukowe Nikołajewskiego Narodowego Uniwersytetu, z.60, s.78-82, 2007
 245. Rak J., Tułacz E.: Analiza opinii konsumentów wody do spożycia korzystających z wodociągu publicznego na terenie województwa podkarpackiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z.42, S.123-136, 2007
 246. Rak J., Guzik J.: Analiza techniczno-ekonomiczno-Niezawodnościowa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę aglomeracji krośnieńskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej, z.42, s.99-112, 2007
 247. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Analiza zużycia wody przez mieszkańców Dębicy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z.42, s.113-122, 2007
 248. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Bezpieczeństwo informatyczne firmy wodociągowej. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie". Instal, z.12, s.57-60, 2007
 249. Kalda G., Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Bilogirky brine spring, its physicall, chemical and bacteriological characteristics and sanitary protection. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Budownictwo I Inżynieria Środowiska, z.42, s.31-40, 2007
 250. Studziński A., Rak J.: Czas dostawy wody nie spełniającej standardu jako wskaźnik ryzyka konsumenta systemu zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Seidel Przywecki. Forum Eksploatatora, z.4, s.44-46, 2007
 251. Rak J., Babiarz H.: Elementy ryzyka w zarządzaniu kryzysowym. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", Instal, Z.6, S.54-58, 2007
 252. Rak J.: Elementy statystyki w ocenie jakości wody. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", Instal, z.1, s.48-52, 2007
 253. Rak J., Kalda G.: Innowaszczini metody wykoristanija widnowliuwalnich drzieriel enierii. Sonjaczna Ienierija. Nikołajewski Narodowy Uniwersytet. Prace Naukowe Nikołajewskiego Narodowego Uniwersytetu, z.60, s.29-32, 2007
 254. Rak J.: Introduction in the method of graphic risk distribution. Hard. Polish Journal of Environmental Studies, T.16, z.2a, s.781-783, 2007
 255. Rak J.: Metoda planowania remontów sieci wodociągowej. Abrys Spółka Z O.O., Poznań Wodociągi-Kanalizacja, s.30-31, 2007
 256. Rak J.: Metoda szacowania ryzyka globalnego skażenia wody wodociągowej. Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma. Gaz, Woda, Technika Sanitarna. 4, s.6-9, 2007
 257. Rak J.: Metoda trójwarstwowej matrycy ryzyka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z.43, s.77-86, 2007
 258. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Możliwość zastosowania sieci bayesowskich w analizie niezawodności podsystemu dystrybucji wody. Wydawnictwo Czasopism i  Książek Technicznych Sigma Not, Warszawa Gaz, Woda, Technika Sanitarna .s.11-14, 2007
 259. Rak J.: O ochronie Przed Ryzykiem W Turystyce. Konferencja: IV Konferencja N-T "Błękitny San" . Nozdrzec 2007, s.65-75, 2007
 260. Rak J.: Praktyczne zastosowanie metody analizy i oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę. Konferencja: IV Konferencja N-T "Kierunki Rozwoju Zaopatrzenia w Wodę do Picia", s.67-80, 2007
 261. Rak J.: Praktyczne zastosowanie metody analizy i oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Seidel Przywecki, Forum Eksploatatora, z.6/2007(33), s.69-72, 2007
 262. Studziński A., Rak J.: Propozycja nowej systematyki wskaźników niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Sigma-Not Sp. z O.O. Gaz, Woda, Technika Sanitarna, z.11, s.11-15, 2007
 263. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Rola Wisłoka w kształtowaniu walorów środowiskowych i gospodarczych podkarpacia. Wydawnictwo Sigma-Not Sp. z O.O. Gospodarka Wodna, z.5, s.210-213, 2007
 264. Rak J.: Rozważania na temat podejmowania ubezpieczeń w branży wodociągowej. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", Instal, z.11, s.60-62, 2007
 265. Rak J.: Uwarunkowania społeczne związane z ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę. Wydawnictwo Lektorium Wrocław Ekotechnika, z.2, s.10-13, 2007
 266. Rak J.: Wybrane elementy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Dolnośląski. Ochrona Środowiska, z.4, s.61-64, 2007
 267. Rak J.: Wybrane problemy bezpieczeństwa systemów poboru i dystrybucji wody. Konferencja: Międzynarodowa Konferencja N-T "Innowacyjne Rozwiązania Techniczne i Organizacyjne w Przedsiębiorstwach Wodociągowo-Kanalizacyjnych, s.21-32, 2007
 268. Rak J.: Wybrane zagadnienia zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę. Editor. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, z.4/2, s.159-166, 2007
 269. Rak J., Cieślak R.: Wykrywanie nieszczelności rurociągów preizolowanych z wykorzystaniem metody rezystancyjnej i impulsowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z.42, s.21-30, 2007
 270. Rak J.: Wybrane zagadnienia niezawodności i bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. s.1-216, 2008
 271. Rak J., Pietrucha K.: Analiza wybranych zdarzeń niepożądanych związanych z gospodarką wodną. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna W Budownictwie"
  Teoria I Praktyka W Instalacjach, z.2, s.48-52, 2008
 272. Rak J., Kalda G.: Aspekt ionizirujuszczego zagrjaznenia okrużajuszczej credy - problema cegodniasznego dnia. Konferencja: Ii International Conference  Modern Achievements of Science And Education, Institute for Advanced Studies, Arad, Israel, 25.09, z.2, s.99-101, 2008
 273. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Wybraniec A.: Hybrydowa metoda analizy scenariuszy awaryjnych w systemie zaopatrzenia w wodę. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie". Instal. Teoria i Praktyka w Instalacjach, z.10, s.102-105, 2008
 274. Kalda G., Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Innowacjiny metody wykorystannia widniwluwalnych dżereł energii. energia wody. Nikołajewski Narodowy Uniwersytet
  Prace Naukowe Nikołajewskiego Narodowego Uniwersytetu, t.87, z.74, s.38-42, 2008
 275. Kalda G., Rak J.: Innowacjiny metody wykorystannia widniwluwalnych dżereł energii. Geotermalna Energia. Nikołajewski Narodowy Uniwersytet. Prace Naukowe Nikołajewskiego Narodowego Uniwersytetu, t.87, z.74, s.43-44, 2008
 276. Rak J., Pietrucha K., Tchórzewska-Cieślak B.: Kontrola jakości wody w aspekcie bezpieczeństwa użytkowników wodociągu. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", Instal. Teoria i Praktyka w Instalacjach z.279, s.75-78, 2008
 277. Rak J.: Methods of reliability index determination concerning municipal water quality. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Journal of Konbin, t 2, z.2(5), s.157-174, 2008
 278. Rak J., Kucharski B.: Metodyka wyznaczania gwarancji przez firmę wodociągową na rzecz konsumenta. Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu. Materiały Szkoły Niezawodności Pan, t.Xxvi, s.259-269, 2008
 279. Rak J., Kucharski B.: Ochrona systemu zaopatrzenia w wodę w aspekcie przynależności do infrastruktury krytycznej. Wydawnictwo Seidel Przywecki. Forum Eksploatatora, z.1(34), s.30-32, 2008
 280. Pietrucha K., Rak J.: Oddziaływanie systemów kanalizacyjnych na wody odbiornika. Konferencja: I Konferencja "Walory Przyrodniczo-Historyczne Pogórzy", s.109-128, 2008
 281. Rak J.: Postępowanie przy skażeniu wody wodociągowej. Bmp Sp. Z O.O. Ochrona Środowiska, z.5, s.20-25, 2008
 282. Rak J., Pietrucha K.: Problematyka zarządzania kryzysowego w systemie zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Seidel Przywecki. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.9, s.4-7, 2008
 283. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Propozycja nowej systematyki własności funkcjonowania systemu na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.5, s.20-23, 2008
 284. Rak J.: Quality control of natural mineral waters from the health safety side.
  Konferencja: XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Międzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód" Gniezno 2008, t.I, s.279-287, 2008
 285. Rak J., Pietrucha K.: Rozwój monitoringu systemu zaopatrzenia w wodę. Abrys Spółka z O.O., Poznań. Wodociągi-Kanalizacja, z.6(52), s.37-39, 2008
 286. Rak J., Pietrucha K.: Ryzyko w kontroli jakości wody do spożycia. Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma. Przemysł Chemiczny, z.87/5, s.554-556, 2008
 287. Rak J., Pietrucha K.: Some factors crisis management in water supply system. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Environment Protection Engineering, t.34, z.2, s.57-65, 2008
 288. Rak J.: Stan obecny i perspektywy rozwoju nauki o ryzyku w SZW.
  Konferencja: XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Międzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód" Gniezno 2008, t.2, s.59-79
 289. Rak J., Wybraniec A.: Subiektywny aspekt komfortu w opinii konsumentów korzystających z wodociągów publicznych. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie". Instal. Teoria i Praktyka w Instalacjach, z.10, s.106-109, 2008
 290. Rak J., Kalda G., Pietrucha K.: Wozmożnosti monitoringa nowoj generacji wodosnabżenia. Nikołajewski Narodowy Uniwersytet. Prace Naukowe Nikołajewskiego Narodowego Uniwersytetu, z.72, s.79-82, 2008
 291. Rak J.: Zaopatrzenie kryzysowe w wodę w Przemyślu. Abrys Spółka z O.O., Poznań. Wodociągi-Kanalizacja, z.2 (48), s.32-35, 2008
 292. Rak J.: Bezpieczna woda wodociągowa. Zarządzanie Ryzykiem w Systemie Zaopatrzenia w Wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s.1-182, 2009
 293. Rak J.: Rules of procedure in the face of risk. Hard Polish Journal of Environmental Studies, t.1, s.71-75, 2009
 294. Rak J.: Selected problems of water supply safety. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Environment Protection Engineering, z.2, s.23-28, 2009
 295. Rak J.: Dopuszczalne ryzyko zdrowotne związane z konsumpcją wody wodociągowej. Wydawnictwo Czasopism i  Książek Technicznych Sigma Not, Warszawa, Gaz, Woda I Technika Sanitarna, z.3, s.12-15, 2009
 296. Rak J., Opyrchał L.: Koncepcje analizy bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Czasopism i  Książek Technicznych Sigma Not, Warszawa. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.11, s.17-21, 2009
 297. Kucharski B., Rak J.: Sludge management in water treatment plants. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Environment Protection Engineering, z.2, s.15-21, 2009
 298. Rak J., Boryczko K.: Sposób oceny niezawodności operatora SZW metodą drzewa zdarzeń z możliwością poprawy popełnionego błędu. Wydawnictwo Czasopism i  Książek Technicznych Sigma Not, Warszawa, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.9, s.47-49, 2009
 299. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński J.: Wybrane problemy bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Czasopism i  Książek Technicznych Sigma Not, Warszawa, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.4, s.10-13, 2009
 300. Rak J., Pietrucha K.: Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa konsumentów wody do spożycia. Wydawnictwo Czasopism i  Książek Technicznych Sigma Not, Warszawa, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.2, s.9-12, 2009
 301. Rak J.: Aspekty prawne zarządzania kryzysowego w odniesieniu do gospodarki wodnej. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie". Instal. Teoria i Praktyka w Instalacjach, z.1, s.46-49, 2009
 302. Rak J., Nozdżak M.: Historia wodociągów przemyskich. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, t.262, z.51, s. 81-89, 2009
 303. Rak J.: Rozważania  na temat błędów pierwszego i drugiego rodzaju w aspekcie zaopatrzenia w wodę. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie"
  Teoria i Praktyka w Instalacjach, z.6, s.45-49, 2009
 304. Rak J.: Wybrane elementy ryzyka pogodowego. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie". Instal. Teoria i Praktyka w Instalacjach, z.10, s.59-63, 2009
 305. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: O bezpieczeństwie zaopatrzenia w wodę. Monografia: Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej
  Komitet Inżynierii Środowiska Pan. t.58/2, s.171-177, 2009
 306. Rak J., Boryczko K.: Odporność systemu zaopatrzenia w wodę na współczesne zagrożenia terrorystyczne. Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu
  Materiały Szkoły Niezawodności Pan, s.262-271, 2009
 307. Rak J.: Rozważania na temat błędów pierwszego i drugiego rodzaju w aspekcie zaopatrzenia w wodę. Politechnika Śląska, t.I, s.359-368, 2009
 308. Rak J., Kucharski B.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju dla systemu zaopatrzenia w wodę. Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna " Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjne w Dobie Współczesnych Problemów", s.41-48, 2009
 309. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Modeljiwanie awarij typu "efektu domino".
  Wydawnictwo Ekoinform Lwów. Rinok Instalacij Lwów, z.9, s.16-19, 2009
 310. Rak J., Studziński A.: Problematyka ciągłości funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Seidel Przywecki. Forum Eksploatatora, z.4/2009 (43), s.75-77, 2009
 311. Rak J., Kwietniewski M.: Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Pan 2010
 312. Rak J., Studziński A., Tchórzewska-Cieślak B.: Analiza zagrożeń i zarządzania ryzykiem w systemach wodociągowych. Konferencja: Sympozjum Ogólnokrajowe Hydroprezentacje XIII, 2010, Ustroń, 22-24.06.2010,s.233-241, 2010
 313. Rak J., Studziński A., Studziński J.: Betriebssicherheit von kommunalen wassernetzen modellierung und simulation von okosystemen. Shaker Verlag. s.224-238, 2010
 314. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha K.: Blackout czyli wielka ciemność - źródłem zawodności dostawy wody do spożycia. Sigma  Not Wyd. Czasopism i Książek Technicznych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.4, s.20-24, 2010
 315. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński A.: Jak zapobiegać zakłóceniom w dostawie wody cz.1. Ekoinform Publishing House, Rinok Instalacij Lwów, z.9/2010, s.12-14, 2010
 316. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński A.: Jak zapobiegać zakłóceniom w dostawie wody cz.2. Ekoinform Publishing House, Rinok Instalacij Lwów, z.10/2010, s.18-19, 2010
 317. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Method of identification of operational states of water supply system (Environmental Engineering III) L.Pawłowski,  M.Dudzińska, A. Pawłowski.Taylor & Francis Group. s.521-526, 2010
 318. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Niezawodność operatora systemu wodociągowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, t.1/2010, z.57, s.169-177, 2010
 319. Rak J., Studziński A.: Problemy funkcji systemu prowadzenia wody i metody ich przeciwdziałania. Ekoinform Publishing House, Rinok Instalacij Lwów, z.6, s.8-9, 2010
 320. Rak J., Boryczko K.: Ranking ważności elementów w strukturze niezawodnościowej systemu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Seria: Inżynieria Materiałowa, z.58, s.105-114, 2010
 321. Dragan J., Rak J.: Rola rzeki Wisłok w zaopatrzeniu w wodę Krosna i Rzeszowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska PRz, z.3, s.8-11, 2010
 322. Kucharski B., Rak J.: Rozruch i eksploatacja dużych zbiorników wodociągowych. Konferencja: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowe Technologie w Sieciach i Instalacjach Wodociągowych i Kanalizacji" Ustroń 24-26.02.2010, s.227-238, 2010
 323. Kucharski B., Rak J.: Rozruch i eksploatacja dużych zbiorników wodociągowych. Abrys Spółka z O.O., Poznań. Wodociągi - Kanalizacja, t.10(80)/2010, s.46-49, 2010
 324. Boryczko K., Rak J.: Rozważania na temat podwyższania niezawodności systemu o podstawowych strukturach niezawodnościowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, t.1/2010, z.57, s.17-29, 2010
 325. Rak J.: Rozważania na temat ryzyka poznawalnego i losowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, t.1/2010, z.57, s.129-139, 2010
 326. Rak J.: Strategiczne znaczenie zasobów wód. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie". Instal. Teoria i Praktyka w Instalacjach, s.75-78, 2010
 327. Rak J., Studziński A.: Strategiczne znaczenie źródeł wodnych. Ekoinform Publishing House, Rinok Instalacij Lwów, z.7, s.19-22, 2010
 328. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: The possible use of the fmea method to ensure health safety of municipal water. Wydawnictwa  Naukowe Instytutu Lotnictwa Journal of Konbin, z.2-3, s.151-162, 2010
 329. Rak J., Studziński A.: Wybrane czynniki interpretacji ryzyka. Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód - Zagadnienia Współczesne. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/ Wielkopolski t.II, s.411-413, 2010
 330. Rak J.: Zagrożenia i ryzyko w funkcjonowaniu współczesnych wodociągów i kanalizacji. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie". Instal. Teoria i Praktyka w Instalacjach, z.2, s.15-19, 2010
 331. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński A.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym. Konferencja: Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie, Zagrożenia, Utrzymanie Ruchu Wod-Kan"  8-9.06.2010 Ustroń, s.11-19, 2010
 332. Rak J., Kwietniewski M.: Bezpieczeństwo i zagrożenia systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2011
 333. Rak J., Koszelnik P., Mucha M.: Wstępna ocena studni awaryjnych na terenie miasta Rzeszowa. Wydawnictwo Sigma-Not Sp. z o.o. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z. 12, s.467-470, 2011
 334. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Water quality control from the perspective of water supply system users' safety [W:] Applications and Experiences of Quality Control, (Pod Red.) Ognyan Iwanov. Intech - Open Acces Publisher, Croatia, s.362-374, 2011
 335. Rak J., Studziński A., Studziński J.: Bezpieczeństwo eksploatacyjne wodociągów publicznych. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", Instal. Teoria i Praktyka w Instalacjach, z.1, s.56-60, 2011
 336. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Pietrucha K.: Failure risk analysis in the water supply sector management. Polish Safety and Reliability Association (Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności), Summer Safety and Reliability Seminars t.1, s.185-195, 2011
 337. Rak J., Pietrucha K.: Ochrona i bezpieczeństwo systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w aspekcie przynależności do infrastruktury krytycznej. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", Instal. Teoria i Praktyka w Instalacjach, 11 s.55-57, 2011
 338. Rak J.: Postępowanie w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z.58, s.267-279, 2011
 339. Boryczko K., Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Problemy wdrażania planów bezpieczeństwa wodnego w małych systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę.. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Inżynieria Ekologiczna, z.26, s.83-94, 2011
 340. Boryczko K., Rak J.: Rozważania metodyczne na temat oceny wiarygodności statystycznej wpływu długookresowego działania zanieczyszczenia wody na zdrowie konsumentów. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Czasopismo Techniczne, Seria: Środowisko, z.1, s.21-31, 2011
 341. Rak J., Studziński A.: Ryzyko narażenia zawodowego na czynniki chemiczne w systemie zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z.58, s.283-290, 2011
 342. Rak J., Studziński A.: Ryzyko w eksploatacji sieci wodociągowej.. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", Instal. Teoria i Praktyka w Instalacjach, z.5, s.42-45, 2011
 343. Rak J.: Wybrane aspekty planu bezpieczeństwa województwa podkarpackiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z.58, s.271-282, 2011
 344. Rak J., Boryczko K.: Wybrane zagadnienia zawodności systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę aglomeracji miejskiej. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Czasopismo Techniczne, Seria: Środowisko, z.1, s.179-190, 2011
 345. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha K.: Zagrożenia i ryzyko w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Inżynieria Ekologiczna, z.26, s.37-47, 2011
 346. Rak J.: Zagrożenia Związane Ze Światowymi Zasobami Wód. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", Instal. Teoria i Praktyka w Instalacjach, z.4, s.48-51, 2011
 347. Rak J., Pietrucha K.: Ochrona i bezpieczeństwo systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w aspekcie przynależności do infrastruktury krytycznej. [W:] Aktualne Zagadnienia w Uzdatnianiu i Dystrybucji Wody., (Pod Red.) Izabela Zimoch, Waldemar Sawiniaka, Barbara Pieczykolan, Krzysztof Barbusiński. Politechnika Śląska, Gliwice, s.355-361, 2011
 348. Rak J.: Środowisko Przyrodnicze i Walory Turystyczne Południowo - Wschodniej Polski i Zachodniej Ukrainy. Muzeum Regionalne Im. Adama Fasnachta w Brzozowie, 1-213, 2011
 349. Rak J., Kowalik A.: Systematyka wód mineralnych i leczniczych. [W:] Woda i Surowce Odnawialne a ich Oddziaływanie na Środowisko Naturalne., (Pod Red.) Janusz R. Rak,. Muzeum Regionalne Im. Adama Fasnachta w Brzozowie, 33-57, 2011
 350. Rak J.: How to prevent pollution of the water environment, Ekoinform Publishing House, Rinok Instalacij Lwów, z.1, cz.1.s.20-21, 2011
 351. Rak J.: How to prevent pollution of the water environment, Ekoinform Publishing House, Rinok Instalacij Lwów, z.2, cz.2 s.27-29, 2011
 352. Rak J., Studziński A.: Safety of public water supply. Ekoinform Publishing House, Rinok Instalacij Lwów, z.5, s.26-27, 2011
 353. Rak J., Studziński A.: Safety of public water supply. Ekoinform Publishing House, Rinok Instalacij Lwów, z.4, s.24-25, 2011
 354. Rak J., Studziński A.: Safety of public water supply. Ekoinform Publishing House, Rinok Instalacij Lwów, z.3, s.24-25, 2011
 355. Rak J., Boryczko K., Sikoń A.: Analiza awaryjności sieci wodociągowej miasta Tarnobrzeg. Konferencja: IV Konferencja z Cyklu "Nauka Dla Praktyków" Pt.: Zarządzanie Systemami Zaopatrzenia w Wodę, Andrychów K. Wadowic, s.1-11, 2011
 356. Rak J.: Możliwe działania w obliczu ryzyka w systemach wodociągowych. Konferencja: V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne w Warunkach Zagrożeń Naturalnych i Cywilizacyjnych, s.137-146, 2011
 357. Rak J.: Ocena walorów uzdrowiska podkarpacia przez kuracjuszy i turystów. Wydawnictwo Seidel Przywecki, Technologia Wody, z.3, s.19-21, 2011
 358. Rak J., Pietrucha K., Solecka M.: Water consumption in the city of Rzeszow., Konferencja: XIII-Th International Scientific Conference: Current Issues of Civil and Environmental Engineering in Kosice , Lviv and Rzeszów, s.1-8, 2011
 359. Rak J., Tunia A.: Analiza i ocena strat wody w wodociągu Rzeszowa. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", Instal, z.5, s.42-45, 2012
 360. Rak J.: Analiza opinii konsumentów wody do spożycia korzystających z wodociągu publicznego miasta Rzeszowa. Wydawnictwo Seidel Przywecki, Technologia Wody, z.1, s.30-34, 2012
 361. Rak J.: Analiza pojęcia ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa systemów wodociągowych. Wydawnictwo Sigma-Not Sp. z o.o., Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.4, s.184-187, 2012
 362. Rak J., Smorąg A.: Analiza składu chemicznego wybranych wód Europy zachodniej. Wydawnictwo Seidel Przywecki, Technologia Wody, z.4, s.39-43, 2012
 363. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K., Rak J.: Analysis of risk and failure scenarios in water supply system. Konferencja: International Water Association World Congres on Water, Climate and Energy, Dublin, Ireland 13-18 May 2012
 364. Rak J., Pietrucha-Urbanik K.: Różnorodność przyczyn braku dostaw wody wodociągowej. [W:] Bezpieczeństwo Systemu. Techniczne, Organizacyjne i Ludzkie Determinanty Bezpieczeństwa Pracy., (Pod Red.) Szymon Salamons. Częstochowa, Politechnika Częstochowska, s. 181-190, 2012
 365. Rak J., Pietrucha-Urbanik K., Solecka M.: Changeability of water consumption in the city of Rzeszów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z.59, t.1, s.203-210, 2012
 366. Zelenakova M., Harbulakova V., Slezingr M., Rak J., Uhmannova H., Boryczko K., Tchórzewska-Cieślak B.: Design, performance and operation of selected water structires - Lifelong Learning Programme Erasmus. Technical University of Kosice, 1-148, 2012
 367. Rak J.: Możliwe działania w obliczu ryzyka w systemach wodociągowych. Wydawnictwo Seidel Przywecki, Technologia Wody, z.2, s.3438, 2012
 368. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński A., Pietrucha-Urbanik K., Boryczko K.: Niezawodność i bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012
 369. Rak J.: Ochrona systemów wodociągowych w ujęciu securitologii. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", Instal, z.7-8, s.38-41, 2012
 370. Rak J.: Odporność systemu zaopatrzenia w wodę na zagrożenia terrorystyczne. Konferencja: III Konferencja Naukowo-Techniczna" Awarie. Remonty. Monitoring Sieci Wod-Kan", Cedzyna 28-29 Marca 2012
 371. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K., Rak J.: Analiza strat wody w podsystemie dystrybucji wody miasta Rzeszowa. [W:] Polska Inżynieria Środowiska - Prace., (Pod Red.) Marzenna R. Dudzińska, Artur Pawłowskis. Lublin, Pan - Oddział w Lublinie, s. 329-338, 2012
 372. Rak J.: Rozważania na temat ryzyka związanego z realizacją wodociągowych projektów inwestycyjnych. [W:] Polska Inżynieria Środowiska - Prace., (Pod Red.) Marzenna R. Dudzińska, Artur Pawłowskis. Lublin, Pan - Oddział w Lublinie, s. 209-217, 2012
 373. Rak J.: Problemy ochrony przyrody, korzystania ze środowiska i promocji walorów turystycznych południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów, 2012
 374. Rak J.: Retrospekcja na temat ryzyka. Wydawnictwo Sigma-Not Sp. z o.o., Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.10, s.455-457, 2012
 375. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Piegdoń (Miłek) I.: Risk analysis of water supply interruptions in collective water supply systems. Polish Safety and Reliability Association (Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności), Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, z.2, t.3, s.201-207, 2012
 376. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Pietrucha-Urbanik K.: Safety analysis and assesment in the water supply sector. International Group on Reliability (I.G.O.R.), Reliability: Theory & Applications, z.1, t.7, s.142-153, 2012
 377. Pietrucha-Urbanik K., Rak J.: The development of a water infrastructure in the podkarpackie province. [W:] Selected Aspects of the Waters Protection and the Water Management of South-Eastern Poland, Eastern Slovakia and Western Ukraine, (Pod Red.) Janusz R. Rak. Muzeum Regionalne Im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, s.93-118, 2012
 378. Rak J.: Selected Aspects of the Waters Protection and the Water Management of South-eastern Poland, Eastern Slovakia and Western Ukraines. Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, 2012
 379. Rak J., Pietrucha-Urbanik K., Solecka M.: Water consumption in the city of Rzeszow. Technical University of Kosice, Ssp - Jounal of Civil Engineering - Selected Scientific Papers, z.1 t.7, s.43-50, 2012
 380. Rak J.: Bezpieczeństwo i niezawodność systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Szzw). [W:] Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód., (Pod Red.) Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/ Wielkopolski, Poznań, s.145-169, 201
 381. Rak J., Boryczko K.: Metoda oceny zagrożenia ujęć wód podziemnych. [W:] Aktualne Zagadnienia w Uzdatnianiu i Dystrybucji Wody., (Pod Red.) Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar. Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, s.147-155, 2013
 382. Rak J., Kalda G.: Analiz wytrat wody u wodogonach mista Sanok. Politechnika Lwowska, Zeszyty Naukowe Politechniki Lwowskiej, z.755, s.334-339, 2013
 383. Rak J., Stypień Ł.: Analiza strat wody w wodociągu miasta Jasła. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, z.60(3/13), XXX, s.5-18, 2013
 384. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Analiza zagrożeń i ryzyka w łańcuchu wodociągowym.Wydawnictwo Seidel Przywecki, Technologia Wody, z.2(22), s.14-18, 2013
 385. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński J.: Bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s.1-250, 2013
 386. Osękowska J., Rak J.: Bilans dostawy wody w sytuacji kryzysowej dla miasta Lesko. Wydawnictwo Seidel Przywecki, Technologia Wody, z.10, s.40-42, 2013
 387. Rak J., Nycz P.: Charakterystyka sieci wodociągowych miasta Krosna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska PRz, z.8, s.42-49, 2013
 388. Rak J., Piegdoń (Miłek) I., Homa K.: Kryzysowe zaopatrzenie Rzeszowa w wodę. Konferencja: XII Zimowa Szkoła Niezawodności 2013, Szczyrk, 6-12.01.2013
 389. Rak J., Piegdoń (Miłek) I., Homa K.: Kryzysowe zaopatrzenie Rzeszowa w wodę. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Journal of Konbin, z.1, s.107-116, 2013
 390. Rak J., Boryczko K.: Metoda oceny zagrożenia ujęć wód podziemnych. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", Instal, z.5, s.64-66, 2013
 391. Rak J., Kwietniewski M., Kowalski D., Tchórzewska-Cieślak B., Zimoch I., Bajer J., Iwanejko R., Miszta-Kruk K., Studziński A., Boryczko K., Pietrucha-Urbanik K., Piegdoń (Miłek) I.: Metody Oceny Niezawodności i Bezpieczeństwa Dostawy Wody do Odbiorców. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2013
 392. Rak J., Zamorska J.: Nowe trendy w zarządzaniu bezpieczeństwem wody - prognozowanie mikrobiologiczne. Wydawnictwo Seidel Przywecki, Technologia Wody, z.3, s.16-19, 2013
 393. Boryczko K., Piegdoń (Miłek) I., Pietrucha-Urbanik K., Rak J., Studziński A., Tchórzewska-Cieślak B., Kwietniewski M., Kowalski D., Zimoch I., Bajer J., Iwanejko R., Miszta-Kruk K.: Opracowanie Kompleksowej Metody Oceny Niezawodności i Bezpieczeństwa Dostawy Wody do Odbiorców, 2013
 394. Rak J.: Pojęcie ryzyka brutto i netto w wodociągach. [W:] Praktyczne Działanie Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Warunkach Rosnących Wymagań Ekologicznych, Ekonomicznych i Społecznych., (Pod Red.) Więzik Beniamin, Aqua S.A. Bielsko Biała, s.119-126, 2013
 395. Rak J.: Przegląd alternatywnych metod oczyszczania wody w sytuacjach kryzysowych. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", Instal, z.7-8, s.69-72, 2013
 396. Rak J.: Przegląd unormowań w zakresie zarządzania ryzykiem.. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", Instal, z.1, s.51-53, 2013
 397. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Seidel Przywecki, Warszawa, 2013
 398. Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha-Urbanik K., Rak J.: Safety analysis of water supply systems including protection barriers. Polish Safety and Reliability Association (Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności), Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, z.2, t.4, s.241-247, 2013
 399. Rak J.: Wybrane aspekty inżynierii bezpieczeństwa w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", Instal, z.3, s.47-49, 2013
 400. Rak J.: Wybrane uwarunkowania skutecznego działania operatorów systemów komunalnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, z.60(4/13), t.XXX, s.211-221, 2013
 401. Rak J.: Problematyka ryzyka w wodociągach. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2014
 402. Boryczko K., Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Analysis of risk and failure scenarios in water supply system. Polish Safety and Reliability Association (Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności), Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, z.1, t.5, s.11-17, 2014
 403. Rak J.: Metoda oceny stopnia dywersyfikacji dostawy wody dla wybranych miast w Polsce. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie”. Instal, z.5(351), s.68-70
 404. Rak J.: Zaopatrzenie w wodę w sytuacjach kryzysowych w ujęciu ilościowym.. „Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie”. Instal, z.1(347), s. 65-692014,
 405. Rak J., Trojnar D.: Analiza i ocena strat wody w wodociągu Łańcuta. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 61(1/14), s.245-256, 2014
 406. Rak J., Szpak D.: Bezpieczeństwo sanitarno-higieniczne i działania osłonowe w sytuacjach kryzysowych związanych z zaopatrzeniem w wodę. Wydawnictwo Seidel Przywecki, Technologia Wody, z.6, s.10-14, 2014
 407. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Matrycowe metody analizy ryzyka awarii infrastruktury komunalnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, z.61(1/14), s.233-244, 2014
 408. Rak J.: Metoda planowania remontów sieci wodociągowej na przykładzie miasta Krosna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, z.61(1/14), s.225-232, 2014
 409. Rak J.: Nowe spojrzenie na metodę wartości oczekiwanej niedoborów wody. Wydawnictwo Sigma - Not, Gaz, Woda  i  Technika  Sanitarna, z.11, s. 426-429, 2014
 410. Rak J.: Ocena stopnia dyslokacji objętości wody w sieciowych zbiornikach wodociągowych. Wydawnictwo Sigma –Not, Gaz,  Woda  i  Technika  Sanitarna,  7, s.255-258, 2014
 411. Rak J.: Problematyka dywersyfikacji dostaw wody. Wydawnictwo Seidel Przywecki. Technologia Wody, z.1, s.14-16,20
 412. Rak J.: Wybrane aspekty badania awarii sieci wodociągowej.
  Wydawnictwo Seidel Przywecki, Technologia Wody, nr 4, s. 14-17, 2014
 413. Rak J.: Logistyka zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych. [W:] Zaopatrzenie  Wodę, Jakość i Ochrona Wód., (Pod Red.) Zbysław. Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/ Wielkopolski, Poznań, s. 129-137, 2014
 414. Rak J.: Wybrane aspekty oceny zagrożeń obiektów wodociągowych.
  Abrys Spółka z o.o., Wodociągi i Kanalizacja, z.10, s. 36-39, 2014
 415. Boryczko K., Rak J.: Metody identyfikacji zagrożeń i scenariuszy
  awaryjnych w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Konferencja:
  XIII Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń "Zarządzanie
  w Warunkach Kryzysowych". Kraków 7 - 9 września 2014, s.1-18, 201
 416. Rak J., Trojnar D.: Analiza i ocena strat wody w wodociągu Łańcuta
  XXXI, s.245-256, 2014
  OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, z.61(1/14)
 417. Boryczko K., Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Analysis of risk and failure scenarios in water supply system.
  5, s.11-17, 2014
  POLISH SAFETY AND RELIABILITY ASSOCIATION (POLSKIE TOWARZYSTWO BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI), JOURNAL OF POLISH SAFETY AND RELIABILITY ASSOCIATION, SUMMER SAFETY AND RELIABILITY SEMINARS, z.1
 418. Rak J., Boryczko K.: Konfekcjonowane wody mineralne i napoje funkcjonalne [w:] Antropogeniczne czynniki wpływu na środowisko przyrodnicze na przykładzie Południowo-Wschodniej Polski, Wschodniej Słowacji i Zachodniej Ukrainy, (pod red.) Janusz R. RAK
  15-34, Brzozów, 2014
  MUZEUM REGIONALNE IM. ADAMA FASTNACHTA W BRZOZOWIE
 419. Rak J.: Antropogeniczne czynniki wpływu na środowisko przyrodnicze na przykładzie południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy
  1-279, 2014
  MUZEUM REGIONALNE IM. ADAMA FASTNACHTA W BRZOZOWIE
 420. Rak J., Szpak D.: Bezpieczeństwo sanitarno-higieniczne i działania osłonowe w sytuacjach kryzysowych związanych z zaopatrzeniem w wodę.
  10-14, 2014
  WYDAWNICTWO SEIDEL-PRZYWECKI SP. Z O.O., TECHNOLOGIA WODY, z.6(38)
 421. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Matrycowe metody analizy ryzyka awarii infrastruktury komunalnej
  XXXI, s.233-244, 2014
  OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, z.61(1/14)
 422. Rak J.: Metoda oceny stopnia dywersyfikacji dostawy wody dla wybranych miast w Polsce.
  68-70, 2014
  OŚRODEK INFORMACJI "TECHNIKA INSTALACYJNA W BUDOWNICTWIE", INSTAL, z.5(351)
 423. Rak J.: Metoda planowania remontów sieci wodociągowej na przykładzie miasta Krosna.
  XXXI, s.225-232, 2014
  OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, z.61(1/14)
 424. Rak J.: Nowe spojrzenie na metodę wartości oczekiwanej niedoborów wody.
  426-429, 2014
  WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, z.11
 425. Rak J.: Ocena stopnia dyslokacji objętości wody w sieciowych zbiornikach wodociągowych.
  255-258, 2014
  WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, z.7
 426. Rak J.: Problematyka dywersyfikacji dostaw wody
  14-16, 2014
  WYDAWNICTWO SEIDEL-PRZYWECKI SP. Z O.O., TECHNOLOGIA WODY, z.1(33)
 427. Rak J.: Problematyka ryzyka w wodociągach
  1-169, 2014
  OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 428. Rak J., Kwietniewski M.: Niezawodność, ryzyko i bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i unieszkodliwiania ścieków. [w:] Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami, (pod red.) Marian Kwietniewski, Jolanta Podedworna, Marek Sozański
  85, s.99-125, Warszawa, 2014
  KOMITET INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PAN
 429. Rak J.: Wybrane aspekty badania awarii sieci wodociągowej.
  14-17, 2014
  WYDAWNICTWO SEIDEL-PRZYWECKI SP. Z O.O., TECHNOLOGIA WODY, z.4(36)
 430. Rak J.: Wybrane aspekty oceny zagrożeń obiektów wodociągowych.
  36-39, 2014
  ABRYS SPÓŁKA Z O.O., POZNAŃ, WODOCIĄGI - KANALIZACJA, z.1
 431. Rak J.: Zaopatrzenie w wodę w sytuacjach kryzysowych w ujęciu ilościowym.
  65-69, 2014
  OŚRODEK INFORMACJI "TECHNIKA INSTALACYJNA W BUDOWNICTWIE", INSTAL, z.1(347)
 432. Rak J.: Logistyka zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych [w:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water Supply and Water Quality, (pod red.) Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak
  129-137, Poznań, 2014
  POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH O/ WIELKOPOLSKI
 433. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Basis of technical system safety on the example of water supply system
  1-139, 2015
  OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 434. Rak J., Pietrucha-Urbanik K.: Diversification of Water Network Tanks Volume
  811, s.395-401, 2015
  TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS
 435. Rak J., Boryczko K.: Dywersyfikacja zasobów wody w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  66-68, 2015
  OŚRODEK INFORMACJI "TECHNIKA INSTALACYJNA W BUDOWNICTWIE", INSTAL, z.6
 436. Boryczko K., Rak J., Kalda G.: Metod dwoparametrovoi ocinki diversifikacii vodopostačannja vibranih mist pivdenno-shidnoi Pol'sci 63-63, 2015. Konferencja: I International Scientyfic - Technical Conference "Water supply and wastewater removal"Lwów (Ukraina), 4.11.2015 - 6.11.2015
 437. Rak J., Pietrucha-Urbanik K.: New directions for the protection and evolution of water supply systems - smart water supply XXXII, s.365-373, 2015
  OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, z.62 (3/I/15)
 438. Boryczko K., Rak J.: Ocena dwuparametryczna dywersyfikacji zaopatrzenia w wodę wybranych miast Podkarpacia
  26-29, 2015
  WYDAWNICTWO SEIDEL-PRZYWECKI SP. Z O.O., TECHNOLOGIA WODY, z.4(42)
 439. Boryczko K., Rak J.: Ocena dywersyfikacji zaopatrzenia w wodę wybranych miast Podkarpacia
  1-9, 2015
  Konferencja: I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce komunalnej. Aspekty  techn
 440. Rak J.: Propozycja oceny dywersyfikacji objętości wody w sieciowych zbiornikach wodociągowych
  XXXII, s.339-349, 2015
  OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, z.62 (1/15)
 441. Rak J., Boryczko K.: The issue of water resources diversyfication in water supply systems =  Problematyka dywersyfikacji zasobów wody w systemach wodociągowych
  157-167, 2015
  WYDAWNICTWO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH, JOURNAL OF KONBIN, z.3(35)
 442. Włoch A., Rak J.: Models of level diversification assessment of Water Supply Subsystem [w:] Underground Infrastructure of Urban Areas 3, (pod red.) Cezary Madryas, Andrzej Kolonko, Beata Nienartowicz, Arkadiusz Szot
  237-244, Londyn, 2015
  TAYLOR & FRANCIS GROUP
 443. Rak J.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa systemów wodociągowych
  1-179, 2015
  OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 444. Rak J.: Zaopatrzenie w wodę osób niepełnosprawnych w sytuacjach kryzysowych na przykadzie Rzeszowa
  36-38, 2015
  WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, z.1
 445. Rak J.: Zapomniane koncepcje zaopatrzenia Rzeszowa w wodę
  33-41, 2015
  Konferencja: Konferencja Naukowo-Techniczna "Inżynieria dla Środowiska" , Przemyśl, 15.09.2015 - 16.09.2015r
 446. Rak J.: Zapomniane koncepcje zaopatrzenia Rzeszowa w wodę
  XXXII, s.357-364, 2015
  OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, z.62 (3/I/15)
 447. Boryczko K.: Zmodyfikowana tyrójparametryczna metoda oceny dyspersji zaopatrzenia w wodę w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 2018, TECHNOLOGIA WODY, t.X, z.2(58), s.16-18. ISBN/ISSN: 2080-1467
 448. Rak J., Boryczko K., Bącal L.: Metoda oceny stopnia dywersyfikacji źródeł dostawy ciepła na przykładzie miasta Rzeszowa. 2018, INSTAL, z.2, s.15-17. ISBN/ISSN: 1640-8160
 449. Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha-Urbanik K., Urbanik M., Rak J.: Approaches for Safety Analysis of Gas-Pipeline Functionality in Terms of Failure Occurrence: A Case Study. 2018, ENERGIES, t.11, z.6, s.1-13. ISBN/ISSN: 1996-1073
 450. Rak J., Boryczko K.: Three-parameter metering method for diversification of water supply [w:] Underground Infrastructure of Urban Areas 4, (pod red.) Cezary Madryas, Andrzej Kolonko, Beata Nienartowicz, Arkadiusz Szot. 2018, Londyn: TAYLOR & FRANCIS GROUP, s.173-180. ISBN/ISSN: 978-1-138-55953-0
 451. Boryczko K., Bartoszek L., Koszelnik P., Rak J.: A new concept for risk analysis relating to the degradation of water reservoirs. 2018, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, t.25, z.25, s.25591-25599. ISBN/ISSN: 0944-1344
 452. Boryczko K., Rak J.: Analysis and evaluation of hazards in emergency situations in water supply system. 2018, EKONOMIA I ŚRODOWISKO, z.2(65), s.8-17. ISBN/ISSN: 0867-8898
 453. Rak J., Boryczko K.: Proposal for water supply systems evaluation due to diversification of water intakes and water tanks. 2018, EKONOMIA I ŚRODOWISKO, z.3(66), s.63-70. ISBN/ISSN: 0867-8898
 454. Rak J., Boryczko K.: Analysis and evaluation of hazards in emergency situations in water supply systems. Konferencja: I International and XIX National Conference of the cycle: Problems Of The Environmental Engineering In Agricultural And Industrial Regions, 2018.06.24-2018.06.27, Białowieża, Polska, 25.06.2018
 455. Rak J., Boryczko K.: Proposal for water supply systems evaluation due to diversification of water intakes and water tanks. Konferencja: I International and XIX National Conference of the cycle: Problems Of The Environmental Engineering In Agricultural And Industrial Regions, 2018.06.24-2018.06.27, Białowieża, Polska, 25.06.2018
 456. Rak J.: Balnoetechnika - Higiena, zdrowie i środowisko. 2019, Rzeszów: OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 1-154 s. ISBN/ISSN: 978-83-7934-329-4
 457. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Szpak D.: Paradygmaty analizy i oceny ryzyka w systemach wodociągowych. 2019, INSTAL, z.10/2019, s.47-51. ISBN/ISSN: 1640-8160, Konferencja: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska
 458. Rak J., Żywiec J.: Relacje podatność - odporność w aspekcie bezpieczeństwa systemów wodociągowych. 2019, INSTAL, z.7-8/2019, s.59-63. ISBN/ISSN: 1640-8160, Konferencja: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska
 459. Rak J, Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha-Urbanik K.: A hazard assessment method for waterworks systems operating in self-government units. 2019, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, t.16, z.5, s.1-11. ISBN/ISSN: 1660-4601
 460. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Szpak D.: Method of analysis and assessment of ICT system safety in a water company. 2019, JOURNAL OF KONBIN, t.49, z.2, s.301-318. ISBN/ISSN: 1895-8281, Konferencja: XLVII Zimowa Szkoła Niezawodności 2019 "Niezawodność systemów technicznych"
 461. Rak J., Pietrucha-Urbanik K.: An approach to determine risk indices for drinking water - study investigation. 2019, SUSTAINABILITY, t.11, z.11, s.1-12. ISBN/ISSN: 2071-1050
 462. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Żywiec J.: Nowy segment estymatorów wskaźników niezawodności operatora systemu wodociągowego. 2019, INSTAL, z.4/2019, s.40-43 ISBN/ISSN: 1640-8160
 463. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Żywiec J.: Czynnik niezawodności człowieka w systemach zaopatrzenia w wodę. 2019, INSTAL, s.40-43. ISBN/ISSN: 1640-816
 464. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Szpak D., Boryczko K.: Analiza ankiet dotyczących gotowości wdrożenia Planpow Bezpieczeństwa Wodnego w przedsiębiorstwach wodociągowych. 2019, TECHNOLOGIA WODY, z.2/2019, s.12-16. ISBN/ISSN: 2080-1467
 465. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Pojęcie niezawodności i bezpieczeństwa pracy oparatora w systemie wodociągowym. 2019, INSTAL, z.2/2019, s.44-47. ISBN/ISSN: 1640-8160
 466. Rak J.: Strategie dywersyfikacji w wodociągach. 2019, GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, z.2/2019, s.53-56. ISBN/ISSN: 0016-5352
 467. Rak J., Żywiec J.: Selected aspects of the water supply system safety. Konferencja: XVII International Scientific Conference Lviv - Kosice - Rzeszów. Current Issues of Civil Environmental Engineering., 2019.09.11-2019.09.13, Lwów, Ukraina, 12.09.2019
 468. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E.: SZACOWANIE POTENCJALNEGO RYZYKA ZDROWOTNEGO ZWIAZANEGO Z JAKOŚCIĄ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA. Konferencja: XIV Konferencja Naukowa MIKROZANIECZYSZCZENIA W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA, 2019.09.04-2019.09.06, Częstochowa, 05.09.2019
 469. Rak J., Żywiec J.: Relacje podatność - odporność w aspekcie bezpieczeństwa systemów wodociągowych. Konferencja: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska, 2019.06.17-2019.06.18, Dobczyce,18.06.2019
 470. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Szpak D.: Metody analizy i oceny bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przedsiębiorstwa wodociągowego. Konferencja: XLVII Zimowa Szkoła Niezawodności 2019 "Niezawodność systemów technicznych", 2019.01.06-2019.01.12, Szczyrk, Polska, 10.01.2019
 471. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Szpak D.: BAYESIAN INFERENCE IN THE ANALYSIS OF THE FAILURE RISK OF THE WATER SUPPLY NETWORK. 2019, JOURNAL OF KONBIN, t.49, z.3, s.433-450. ISBN/ISSN: 1895-8281, Konferencja: X międzynarodowa konferencja bezpieczeństwa i niezawodności KONBiN’2019
 472. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Szpak D.: Wnioskowanie bayesowskie w analizach awaryjności sieci wodociągowej. Konferencja: X międzynarodowa konferencja bezpieczeństwa i niezawodności KONBiN’2019, 2019.06.11-2019.06.14, Kraków, 13.06.2019
 473. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Szpak D.: Paradygmaty analizy i oceny ryzyka w systemach wodociągowych. Konferencja: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska, 2019.06.17-2019.06.18, Dobczyce, 17.06.2019
 474. Rak J.: Reguły określania przynależności do infrastruktury krytycznej. 2020, TECHNOLOGIA WODY, z.1 (69), s.16-19. ISBN/ISSN: 2080-1467
 475. Rak J.: Zagrożenia systemów środowiskowych. 2020, INSTAL, z.3/2020, s.42-44. ISBN/ISSN: 1640-8160
 476. Boryczko K., Szpak D., Tchórzewska-Cieślak B., Piegdoń I., Żywiec J., Studziński A., Rak J.: Analiza ryzyka dla ujęć wody powierzchniowej w Sieniawie i Szczepańcowej. 2020
 477. Rak J., Żywiec J.: Selected Aspects of the Water Supply System Safety [w:] Proceedings of CEE 2019:  Advances in Resource-saving Technologies and Materials in Civil and Environmental Engineering, (pod red.) Zinoviy Blikharskyi, Piotr Koszelnik, Peter Mesaros. 2020, Cham: Springer, t.47, s.369-376. ISBN/ISSN: 978-3-030-27010-0
 478. Pietrucha-Urbanik K., Rak J.: Consumers’ Perceptions of the Supply of Tap Water in Crisis Situations. 2020, ENERGIES, t.13, z.14, s.1-21. ISBN/ISSN: 1996-1073
 479. Boryczko K., Rak J.: Method for Assessment of Water Supply Diversification. 2020, RESOURCES-BASEL, t.9, z.7, s.1-15. ISBN/ISSN: 2079-9276
 480. Rak J., Żywiec J.: Pojęcie ryzyka - zagrożenie i szansa. 2020, INSTAL, z.8 (420), s.33-36. ISBN/ISSN: 1640-8160
 481. Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Estimation of potential health and environmental risk associated with the presence of micropollutants in water intakes located in rural areas. 2020, DESALINATION AND WATER TREATMENT, t.199, s.339-351. ISBN/ISSN: 1944-3994
 482. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Pietrucha-Urbanik K.: Ensuring an adequate level of quality of water supply in regard to the safety of consumers [w:] Safety and Reliability of Systems and Processes: Summer Safety and Reliability Seminar 2020, (pod red.) Krzysztof Kołowrocki, Magdalena Bogalecka, Ewa Dąbrowska, Mateusz Torbicki. 2020, Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, s.209-230. ISBN/ISSN: 978-83-7421-320-2
 483. Rak J., Wartalska K., Kaźmierczak B.: Ryzyko pogodowe w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce. 2021, INSTAL, z.1 (425), s.39-42. ISBN/ISSN: 1640-8160
 484. Rak J., Wartalska K., Kaźmierczak B.: Weather Risk Assessment for Collective Water Supply and Sewerage Systems. 2021, WATER, t.13, z.14, s.1-22. ISBN/ISSN: 2073-4441
 485. Szpak D., Boryczko K., Żywiec J., Rak J.: Metody matrycowe wykorzystywane w analizie ryzyka ujęć wody. 2021, INSTAL, z.7/8, s.40-44. ISBN/ISSN: 1640-8160
 486. Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha-Urbanik K., Rak J.: Protecting critical infrastructure of water supply in interests of consumer safety. Konferencja: 15th Summer Safety and Reliability Seminar and Workshop SSARS 2021, 2021.09.05-2021.09.12, Ciechocinek, Polska, 07.09.2021
 487. Szpak D., Boryczko K., Żywiec J., Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Risk Assessment of Water Intakes in South-Eastern Poland in Relation to the WHO Requirements for Water Safety Plans. 2021, RESOURCES-BASEL, t.10, z.10, s.1-15. ISBN/ISSN: 2079-9276
 488. Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha-Urbanik K, Rak J.: Protecting critical infrastructure of water supply in interests of consumer safety [w:] Safety and Reliability of Systems and Processes Summer Safety and Reliability Seminar 2021, (pod red.) Krzysztof Kołowrocki, Magdalena Bogalecka, Ewa Dąbrowska, Mateusz Torbicki. 2021, Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, s.327-337. ISBN/ISSN: 978-83-7421-354-7
 489. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha-Urbanik K., Boryczko K., Szpak D., Piegdoń I.: Możliwość aplikacji matrycowych metody analizy ryzyka w gospodarce wodnej [w:] Wpływ zmian klimatu na gospodarkę wodno-ściekową w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego wody, (pod red.) Beata Kowalska. 2021, Lublin: Polska Akademia Nauk, s.109-126. ISBN/ISSN: 978-83-63714-75-8
 490. Rak J., Wartalska K., Kaźmierczak B., Żywiec J.: Możliwości wykorzystania ryzyka pogodowego w gospodarce wodnej [w:] Wpływ zmian klimatu na gospodarkę wodno-ściekową w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego wody, (pod red.) Beata Kowalska. 2021, Lublin: Polska Akademia Nauk, s.89-105. ISBN/ISSN: 978-83-63714-75-8
 491. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Piegdoń I., Szpak D., Żywiec J.: Problematyka niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowych w świetle zmian przepisów Unii Europejskiej. 2022, INSTAL, z.3, s.24-29. ISBN/ISSN: 1640-816
 492. Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha-Urbanik K., Rak J., Papciak D., Hlavínek P., Chmielowski K.: A Safety Assessment for Consumers of Water Using Logical Trees. 2022, APPLIED SCIENCES-BASEL, t.12, z.21, s.1-8. ISBN/ISSN: 2076-3417
 493. Żywiec J., Szpak D., Piegdoń I., Boryczko K., Pietrucha-Urbanik K., Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: An Approach to Assess the Water Resources Reliability and Its Management 2023, RESOURCES-BASEL, t.12, z.1, s.1-14. ISBN/ISSN: 2079-9276
 494. Żywiec J., Szpak D., Piegdoń I., Boryczko K., Pietrucha-Urbanik Katarzyna, Tchórzewska-Cieślak B. , Rak J.: An Approach to Assess the Water Resources Reliability and Its Management, RESOURCES-BASEL, t. 12, z. 1, 2023
 495. Rak J., Ustrobiński M., Potoczny R., Stręk M.: Analiza zużycia wody w Rzeszowie w czasie kryzysu uchodźczego z Ukrainy, INSTAL, z. 1, 2023, s. 44-46 ISBN/ISSN: 1640-8160
 496. Rak J., Stręk M., Ustrobiński M., Potoczny R., Szydełko D.: Zużycie wody w Rzeszowie w czasie transmisji telewizyjnych z meczów piłkarskich podczas Mundialu w Katarze 2022, INSTAL, z. 2, 2023, s. 41-45 ISBN/ISSN: 1640-8160
 497. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Pietrucha-Urbanik K., Piegdoń I., Boryczko K., Szpak D., Żywiec J.: Water supply safety assessment considering the water supply system resilience, DESALINATION AND WATER TREATMENT, t. 288, 2023, s. 26-36 ISBN/ISSN: 1944-3994
 498. Włodarczyk - Makuła M., Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Water pollution risk assessment resulting from leaching organic micropollutants from sewage sludge, DESALINATION AND WATER TREATMENT, t. 288, 2023, s. 197-207 ISBN/ISSN: 1944-3994
 499. Rak J., Boryczko K., Stręk M.: Metoda oceny alokacji objętości wody w sieciowych zbiornikach wodociągowych na terenie województwa podkarpackiego według wskaźnika Simpsona, INSTAL, z. 5, 2023, s. 19-22 ISBN/ISSN: 1640-8160
 500. Rak J., Boryczko K., Szpak D., Tchórzewska-Cieślak B.: Zagrożenia obiektów wodociągowych, TECHNOLOGIA WODY, z. 3/2023, 2023, s. 27- 30 ISBN/ISSN: 2080-1467
 501. Żywiec J., Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.:  Safety of the Water Supply System from the System Operator Perspective [w:] Proceedings of CEE 2023: Civil and Environmental Engineering and Architecture, Springer (pod red.) Zinoviy Blikharskyy, Piotr Koszelnik, Lech Lichołai, Piotr Nazarko, Dušan Katunský, 2024, s. 551-561 ISBN/ISSN: 978-3-031-44954-3
 502. Rak J., Boryczko K., Stręk M.:  Assessment of Water Volume Allocation in Network Water Supply Tanks Using Hulbert Method [w:] Proceedings of CEE 2023: Civil and Environmental Engineering and Architecture, Springer (pod red.) Zinoviy Blikharskyy, Piotr Koszelnik, Lech Lichołai, Piotr Nazarko, Dušan Katunský, 2024, s. 316-324 ISBN/ISSN: 978-3-031-44954-3
 503. Pietrucha-Urbanik K., Rak J.:  Water, Resources, and Resilience: Insights from Diverse Environmental Studies, WATER, t. 11, z. 22, 2023, s. 1-8 ISBN/ISSN: 2073-4441
 504. Szpak D., Żywiec J., Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Problematyka oceny ryzyka ujęć wody dla budynków usługowych, INSTAL, z. 12, 2023, s. 108-112 ISBN/ISSN: 1640-8160
 505. Galant D., Rak J.:  Analiza kryzysowego zaopatrzenia w wodę miasta w województwie podkarpackim, INSTAL, z. 1, 2024, s. 48-50 ISBN/ISSN: 1640-8160
 506. Rak J., Boryczko K., Szpak D., Piegdoń I., Żywiec J., Pietrucha-Urbanik K.: Odporność systemów wodociągowych na zagrożenia terrorystyczne, TECHNOLOGIA WODY, z. 1(83), 2024, s. 46-49 ISBN/ISSN: 2080-1467

 

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję